Projekti

OPPN 370 P+R POLJE

Naročnik

REITENBURG, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d.

Leto

marec, 2019

Vodja

Ines ROT

Projektna skupina

Urbanizem: Ferdo JORDAN, Ines ROT, dr. Bernarda BEVC ŠEKORANJA, Janja SOLOMUN; Promet: Tomaž BLAŽ, Klemen MILOVANOVIČ, Uršula LONGAR; Komunala: Marko FATUR, mag. Shuchita Špela LOŽAR; Geodezija: Simona ČEH, Alenka IGLIČ; Program opremljanja: Marko FATUR, mag. Shuchita Špela LOŽAR

Lokacija

Ljubljana Polje

Vrsta naloge

OPPN

Leto začetka

2014

Leto sprejetja

2019

Vloga LUZ

izdelava OPPN

Območje OPPN se nahaja v vzhodnem delu Ljubljane v stiku naselij Polja, Kašlja in Slap. Območje omejujejo Zaloška cesta na severu, Cesta 30. avgusta in stavba zdravstvenega doma na vzhodu, Cimermanova ulica na jugu ter vrtički in stanovanjska pozidava naselja Polje na zahodu. Območje je v naravi pretežno kmetijski prostor, v severnem delu je bencinski servis, na skrajnem južnem robu stoji stanovanjska hiša. Preko območja poteka primarni kanalizacijski vod za odpadno komunalno vodo.

Načrtovani posegi so prvenstveno namenjeni ureditvi prostora prestopne točke sistema P+R (parkiraj in se pelji) in spremljajočim dejavnostim. S sprejemom OPPN bo omogočena gradnja programov v okviru načrtovane prestopne točke sistema P+R.

Območje prestopne točke sistema P+R v Polju je sestavljeno iz primarnih programov:

  • parkirišča za osebna vozila (138) in kolesa,
  • prestopna in končna postaja mestnega javnega linijskega prevoza potnikov z nadkritim peronom, kjer so umeščeni urbanomat, informacijska tabla, sanitarije in garderobe za voznike avtobusov in javne sanitarije, prodaja pijače in prigrizkov, časopisov, itd.
  • povezovalna kolesarska in peš pot,
  • trg v navezavi na peron in trgovino in
  • dovozne ceste,

ter spremljajočih programov:

  • trgovina s pripadajočimi ureditvami,
  • igrišče za mladostnike in
  • razširjen in posodobljen bencinski servis.

Območje zajema tudi rezervat končne postaje mestne železnice. Iz načrtovane dovozne ceste je zagotovljen uvoz na načrtovano parkirišče zdravstvenega doma.

Mreža P+R zbirnih središč LUR

Variantna rešitev za območje OPPN 370 P+R POLJE