Varstvo okolja

Na področju varstva okolja izdelujemo primerjalne študije, študije ranljivosti prostora in druge strokovne podlage s področja varstva okolja ter okoljska poročila za celovito presojo vplivov na okolje za različne plane, programe in razvojne načrte, predvsem prostorske akte občin in izvedbene akte za večje infrastrukturne objekte in naprave. Z zagotavljanem sočasne izdelave okoljskih poročil ter prostorskih aktov zagotavljamo neposredno vključevanje okoljskih izhodišč v prostorske ureditve.

Študija ranljivosti okolja predstavlja iskanje za okolje najmanj obremenjujoče lokacije posega. Celovita presoja vplivov na okolje služi ugotavljanju in oceni vplivov ter vključenosti zahtev varstva okolja na strateški ravni, v postopek priprave planov, programov in razvojnih načrtov. Namen presoje vplivov na okolje pa je presoja posameznih nameravanih posegov na podrobnejši ravni načrtovanja.

Strokovne podlage in študije za celovito upravljanje s padavinsko vodo so temeljni dokumenti za soočanje s problematiko upravljanja z vodo in za izvajanje ukrepov v pristojnosti lokalne skupnosti. Z interdisciplinarno skupino izkušenih strokovnjakov lahko ustvarjamo večfunkcionalne prostore, ki istočasno dobro služijo tako potrebam urbane odvodnje kot potrebam prostorskega načrtovanja. več ...