Raziskave in razvoj

Vsako leto izdelamo več nalog, katerih struktura in vsebina presegata predpisane vsebine prostorskih aktov. V razvoj in raziskave vlagamo tudi del lastnih sredstev. V preteklosti smo nekaj raziskovalnih nalog izdelali za Mestno občino Ljubljana, sicer pa izdelujemo raziskovalno aplikativne projekte za različne naročnike. Raziskovalno razvojni projekti združujejo sodelavce iz vseh skupin izbrani skladno s potrebami nalog in tudi v povezavi z zunanjimi izvajalci. O rezultatih in ugotovitvah poročamo s sodelovanjem na konferencah in pisanjem strokovnih prispevkov. Razvoj in raziskovanje izvajamo tudi v povezavi s prvimi mednarodnimi projekti. Preteklo leto smo kot eden od partnerjev zaključili delo na projektu R.A.V.E. Space, ki je potekal v okviru programa INTERREG IIIB - Cadses in se je osredotočil na iskanje možnosti za dvigovanje zavesti o vrednotah prostora v osnovnih in srednjih šolah.