LUZ

Doma smo v urejanju prostora. Zaznamujejo nas tradicija, vsestranskost, kakovost in povezanost. Pohvalimo se lahko z zadovoljnimi naročniki in dobro opravljenimi nalogami.

Samostojno in v povezavi s poslovnimi partnerji, podjetji, strokovnjaki in skupinami izdelujemo naloge s področja prostorskega načrtovanja, urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture, varstva okolja, načrtovanja prometa, komunalne infrastrukture, energetike in prostorske informatike. Pospešeno razvijamo nova področja dela. Uveljavljamo se na področju urbane ekonomike in preizkušamo možnosti, ki jih ponujajo mednarodni projekti.

Zaposleni v podjetju smo dobro izobraženi in izkušeni arhitekti, krajinski arhitekti, urbanisti, gradbeni inženirji, geodeti in informatiki. Usposobljeni smo za organizacijo, vodenje in izvedbo zahtevnih projektov s področja urejanja prostora.

VIZIJA

V duhu plemenite tradicije prostorskega planiranja (po novem prostorskega načrtovanja) nameravamo še naprej slediti potrebam družbe po skladnem razvoju v prostoru, po prenovi in ohranjanju kompleksnih vrednosti prostora. Uspešno smo se že spopadli z izzivi urbane prenove, projektiranja v zavarovanih območjih kulturne in naravne dediščine in tudi z mednarodnimi projekti. V tem duhu nameravamo svojo dejavnost postopoma, iz projekta v projekt, širiti še na nova področja in območja. Ob tem pa hkrati tudi še naprej razvijati kompetence zaposlenih za načrtovanje v pogojih negotove prihodnosti in graditi mrežo partnerstev, ki nam omogočajo reševanje najzahtevnejših nalog s področja urejanja prostora in graditve v prostoru z inovativnimi metodami dela.

Vztrajali bomo pri utrjevanju vloge prostorskega planiranja (načrtovanja) v sistemu odločanja o razvoju v prostoru. Po najboljših močeh si bomo prizadevali v praksi dokazovati, kako vsestransko - družbeno, okoljsko in gospodarsko - koristno je lahko prostorsko načrtovanje za pravočasno, pregledno in demokratično usklajevanje razvojnih interesov v prostoru.

ZGODOVINA

 • 1960 Ustanovljen je Okrajni zavod za urbanizem, ki se kasneje preimenuje v Ljubljanski urbanistični zavod. Prvi direktor postane arhitekt Marko Šlajmer (1960-1967).
 • 1966 Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) izdela Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane – GUP.
 • 1968 Direktor LUZ postane arhitekt Vido Vavken (1968-1975), ki vodi tudi gradnjo novega poslovnega objekta na Vojkovi ulici v Ljubljani.
 • 1975 Po sklepu o reorganizaciji planiranja v Ljubljani, se ustanovi Zavod za družbeni razvoj Ljubljane, katerega organizacijo prevzame ekonomist Ivan Lapajne.
 • 1976 LUZ postane Temeljna organizacija združenega dela Urbanizem v okviru Zavoda za družbeni razvoj. mesto direktorja TOZD Urbanizem LUZ prevzame geodet Drago Lipič.
 • 1980 Zavod za družbeni razvoj razpade in direktor TOZD Urbanizem LUZ postane arhitekt urbanist Mitja Jernejec.
 • 1981 Direktor postane geodet Franc Ules in TOZD Urbanizem se združi v Zavod za izgradnjo Ljubljane /ZIL/ skupaj TOZD Urejanje stavbnih zemljišč in TOZD Inženiring.
 • 1983 Direktor TOZD Urbanizem LUZ postane arhitekt urbanist Igor Jurančič in leta 1985 LUZ izdela Dolgoročni razvojni načrt mesta, imenovan Ljubljana 2000.
 • 1986 Mesto direktorja TOZD Urbanizem LUZ prevzame arhitekt urbanist mag. Darko Poženel.
 • 1990 V register gospodarskih organizacij je vpisano podjetje Ljubljanski urbanistični zavod.
 • 1993 Direktor postane geodet Miloš Flajs, ki začne priprave na lastniško preoblikovanje podjetja in ga s pomočjo notranjega odkupa tudi izvede.
 • 1995 LUZ d.d. je registriran kot delniška družba z enim članom uprave, to je direktor Miloš Flajs.
 • 2002 LUZ d.d. sodeluje pri izdelavi Prostorske zasnove Mestne občine Ljubljana.
 • 2003 Za direktorja je imenovan geodet Tadej Pfajfar.
 • 2004 LUZ d.d. se preseli v nov poslovni objekt na Verovškovi ulici v Ljubljani.
 • 2010 LUZ d.d. izdela Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (OPN MOL - ID) kot enoten prostorski izvedbeni akt, ki je nadomestil 147 prej veljavnih odlokov o prostorskih izvedbenih aktih.