Projekti

Variantna rešitev za območje OPPN 370 P+R POLJE

Naročnik

REITENBURG, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d.

Leto

oktober, 2014

Lokacija

Ljubljana Polje

Vrsta naloge

variantna rešitev

Velikost

30.960 m²

Leto zaključka

2014

Vloga LUZ

izdelava variantne rešitve za OPPN

Avtorji

Bernarda BEVC ŠEKORANJA, Uršula LONGAR

Območje OPPN se nahaja v vzhodnem delu Ljubljane v stiku naselij Polja, Kašlja in Slap. Območje omejujejo Zaloška cesta na severu, Cesta 30. avgusta in stavba zdravstvenega doma na vzhodu, Cimermanova ulica na jugu ter vrtički in stanovanjska pozidava naselja Polje na zahodu. Območje je v naravi pretežno kmetijski prostor, v severnem delu je bencinski servis, na skrajnem južnem robu stoji stanovanjska hiša. Preko območja poteka primarni kanalizacijski vod za odpadno komunalno vodo.

Načrtovani posegi so prvenstveno namenjeni ureditvi prostora prestopne točke sistema P+R (parkiraj in se pelji) in spremljajočim dejavnostim. S sprejemom OPPN bo omogočena gradnja programov v okviru načrtovane prestopne točke sistema P+R.

Glavno os obravnavanega območja predstavlja glavna dostopna pot, ki poteka v smeri od severovzhoda proti jugozahodu. Območje je tako razdeljeno na severno in južno polovico. Na severni polovici si v smeri od vzhoda proti zahodu sledijo najprej trgovina (trgovski objekt Hofer s parkiriščem), nato parkirni plato »parkiraj in se pelji« (v nadaljevanju P+R), zaključi pa se s prestopno točko javnega potniškega prometa (avtobus, mestna železnica). Na prostoru na severnem robu območja, ob Zaloški cesti, je urejen trg, prostor za parkiranje koles ter bencinski servis. Na južni polovici si v smeri od vzhoda proti zahodu sledijo naprej že urejen zdravstveni dom, nato parkovna ureditev z otroškim igriščem ter obstoječa stanovanjska hiša, prostor do zahodnega roba pa se nameni poslovno – storitvenim dejavnostim.

Glavni prometni tok vstopa in izstopa na obravnavano območje na severovzhodnem vogalu, zakroži po območju urejanja in izstopi na isti točki. Za mestni javni potniški promet je dodatno urejen ločeni dostop iz Zaloške na severozahodnem vogalu območja. Na jugovzhodnem delu obravnavanega območja je urejen še enosmerni uvoz iz Cimermanove ulice za vzpostavitev krožne vožnje okoli Zdravstvenega doma.

Mreža P+R zbirnih središč LUR

OPPN 370 P+R POLJE