Krajinska arhitektura

Pri našem delu spoštujemo potrebe in želje naročnika in si hkrati prizadevamo za varstvo in povečanje estetske, ekološke in kulturne kakovosti prostora, ki ga obravnavamo.

  • priprava strokovnih podlag s področja urejanja odprtega prostora,
  • izdelava idejnih rešitev,
  • izdelava projektne in tehnične dokumentacije po ZGO,
  • izdelava študij ranljivosti prostora,
  • izdelava okoljskih poročil za celovite presoje vplivov na okolje,
  • izdelava poročil o vplivih na okolje.

Delo krajinskih arhitektov

Na področju krajinsko arhitekturnega oblikovanja in projektiranja odprtega prostora v naseljih in krajini izdelujemo strokovne podlage, idejne rešitve ter projektno in tehnično dokumentacijo za javne zelene in druge odprte površine, kot so parki, trgi, igrišča, pokopališča, odprti prostori stanovanjskih sosesk, terase, površine ob poslovnih objektih, obcestni prostor, obvodne površine ipd. Pri našem delu spoštujemo potrebe in želje naročnika in si hkrati prizadevamo za varstvo in povečanje estetske, ekološke in kulturne kakovosti prostora, ki ga obravnavamo.

Delo na področju varstva okolja

Na področju varstva okolja izdelujemo primerjalne študije, študije ranljivosti prostora in druge strokovne podlage s področja varstva okolja ter okoljska poročila za celovito presojo vplivov na okolje za različne plane, programe in razvojne načrte, predvsem prostorske akte občin in izvedbene akte za večje infrastrukturne objekte in naprave. Z zagotavljanem sočasne izdelave okoljskih poročil ter prostorskih aktov zagotavljamo neposredno vključevanje okoljskih izhodišč v prostorske ureditve.

Študija ranljivosti okolja predstavlja iskanje za okolje najmanj obremenjujoče lokacije posega. Celovita presoja vplivov na okolje služi ugotavljanju in oceni vplivov ter vključenosti zahtev varstva okolja na strateški ravni, v postopek priprave planov, programov in razvojnih načrtov. Namen presoje vplivov na okolje pa je presoja posameznih nameravanih posegov na podrobnejši ravni načrtovanja.