Urbanizem in prostorsko načrtovanje

Naloge s področja prostorskega načrtovanja (urbanizem in prostorsko planiranje) izdeluje skupina arhitektov in krajinskih arhitektov v povezavi s sodelavci iz skupin za promet, komunalno infrastrukturo, geodezijo in informacijske sisteme ter zunanjimi sodelavci: geografi, demografi, sociologi, ekonomisti, biologi, komunikologi, specialisti s področja varstva okolja in drugimi eksperti. Delo vodijo prostorski načrtovalci z licencami A, KA in P.

Rezultat prostorskega načrtovanja so načrti, rešitve in izhodišča za odločanje o razvoju ob upoštevanju prostorskih razsežnostih razvoja, o vplivih, ki jih ima ta na grajeno, naravno in družbeno okolje ter o različnih možnostih za izvedbo posameznih razvojnih načrtov. Izdelujemo strateške prostorske akte, posamezne sestavine teh aktov, izvedbene načrte, strokovne podlage in druge predloge idejnih rešitev, ki zaradi svoje narave za sprejem odločitev zahtevajo interdisciplinarno obravnavo.

Na področju urbanizma se ukvarjamo z naslednjimi dejavnostmi:

  • izdelava občinskih načrtov (OPN),
  • izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN),
  • izdelava državnih prostorskih načrtov (DPN),
  • izdelava urbanističnih načrtov (UN),
  • izdelava strokovnih podlag in študij s področij prostorskega načrtovanja, družbenih dejavnosti, gospodarske javne infrastrukture, celovitega upravljanja s padavinsko vodo, okolja,
  • izdelava zazidalnih preizkusov in idejnih zasnov objektov,
  • izdelava konservatorskih načrtov,
  • vodenje projektov,
  • svetovanje.