Projekti

Mreža P+R zbirnih središč LUR

Naročnik

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Leto

junij, 2014

Vodja

OMEGA consult, d.o.o. (vodilni partner)

Projektna skupina

Študija lokacij P+R: LUZ d.d.: Bernarda Bevc Šekoranja, Tomaž Blaž, Simona Čeh, Marko Fatur, Matej Hašaj, Sergej Hiti, Karolina Jankovič, Uršula Longar, Miha Miklavčič, Ines Rot, Tilen Smolnikar, Janja Solomun, Ernest Sotlar, Martin Starc, Jana Škerbina IPoP, Društvo za prostorska vprašanja Maja Farol: Urban Jeriha, Marko Peterlin, Jernej Prijon, Mima Suhadolc, Tadej Žaucer

Lokacija

Ljubljanska urbana regija (LUR)

Vrsta naloge

IDZ, IDP, DIIP

Vloga LUZ

Študija lokacij P+R

Partnerji

OMEGA consult, d.o.o. SL CONSULT, d.o.o. IPoP

Sodelavci

Lidija Kmet, Urška Kranjc, Vito Križman, Romana Titovšek, Andraž Tomc, Roman Pleško, Mateja Mikložič

Izgradnja mreže P+R (parkiraj in se pelji) zbirnih središč v LUR se za vzpostavitev visokokakovostnega sistema javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji kaže kot ena izmed ključnih uresničljivih investicij. Skupaj z drugimi ukrepi prometne politike prinaša pozitivne sinergijske učinke na prometne razmere, na zdravje ljudi, na kakovost bivanja in mednarodno konkurenčnost regije, predstavlja pa tudi priložnost za umestitev dodatnih spremljevalnih vsebin.

V okviru projekta »Mreža P+R zbirnih središč LUR« je bila skladno s študijo razvoja javnega potniškega prometa v LUR preverjena izvedljivost in upravičenost izvedbe celotnega sistema P+R v LUR, za 23 predvidenih lokacij P+R zbirnih središč v 16 občinah LUR pa je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija, ki bo omogočila črpanje evropskih sredstev.

Na podlagi pridobljenih vseh razpoložljivih prostorskih podatkov, ki narekujejo možen prostorski razvoj na izbranih lokacijah, opravljenih terenskih ogledov lokacij, preverjenih lokalnih značilnosti in identitete prostora, upoštevanju lokalnih potreb in pobud ter analizi znanih omejitev v prostoru je bil oblikovan končni nabor 23 lokacij zbirnih središč P+R v LUR, ki so bile usklajene z vključenimi občinami ter preverjene s prometnim modelom.

 

Projekt Mreža P+R zbirnih središč LUR je vsebinsko razdeljen na štiri med seboj prepletene ključne aktivnosti:

  • aktivnost 1: Določitev skupin središč (OMEGA consult, d.o.o., IPoP, Društvo za prostorska vprašanja Maja Farol),
  • aktivnost 2: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi (SL CONSULT, d.o.o.),
  • aktivnost 3: Študija lokacij (LUZ d.d., IPoP, Društvo za prostorska vprašanja Maja Farol),
  • aktivnost 4: Faznost gradnje (OMEGA consult, d.o.o.).

 

V okviru prve aktivnosti je bil ključni element določitev povpraševanja po parkirnih mestih – dimenzioniranje mreže zbirnih središč P+R.

V okviru druge aktivnosti je bila pripravljena natančna študija izvedljivosti, ki je obravnavala vse lokacije P+R v regiji, povezave med njimi in mestnimi središči ter stroške in koristi celotnega sistema.

V okviru tretje aktivnosti je bilo izvedeno umeščanje natančnih lokacij zbirnih središč P+R v prostor. Izdelane so bile idejne zasnove in idejni projekti, na osnovi katerih je bila ocenjena investicijska vrednost projekta.

V okviru četrte aktivnosti je bil pripravljen predlog faznosti gradnje sistema P+R (z upoštevanjem izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije, prostorskih aktov, nakupa zemljišč in dokumentov, potrebnih za zagotovitev sofinanciranja gradnje).