Aktualno

Oktobra 2018 je bila na Svetu Ljubljanske urbane regije potrjena Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (LUR), ki predstavlja eno prvih tovrstnih strategij za trajnostno mobilnost na regionalni ravni v Sloveniji. V pripravo je bilo vključenih vseh 26 občin LUR ter različne institucije, strokovne službe in javnost. Pri pripravi so poleg RRA LUR, ZRC SAZU, IPOP in PIL sodelovali tudi strokovnjaki podjetja LUZ, d.d., Klemen Milovanovič, Urška Kranjc, Petra Vertelj Nared.

15. oktobra 2018 je Mestni svet MOL na 37. seji sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja – del, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del in Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog, ki jih je izdelal LUZ, d.d. in so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 71/18, dne 9. 11. 2018.

Spoštovane prebivalke, spoštovani prebivalci Ljubljanske urbane regije!

V Ljubljanski urbani regiji (LUR) so z namenom, da Vam ponudijo še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti ter obenem ohranimo regijo zeleno, čisto, dostopno in prijazno vsem, pristopili k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS).

več

4. julija 2018 so stopile v veljavo tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL ID) in prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del (OPN MOL SD), ki jih je sprejel Mestni svet MOL na 34. seji, 28. maja 2018, objavljene pa so bile v Uradnem listu RS, št. 42/18, dne 19. 6.