Svetovalni inženiring

Svetovalni inženiring vključuje:

 • izdelavo inventarizacije projekta in izdelavo terminskega plana z opredelitvijo vseh aktivnosti,
 • sodelovanje pri izdelavi posebnih strokovnih podlag in prostorskih načrtov z izbranim izvajalcem,
 • izdelavo vodilnih map (faza IDZ),
 • pridobivanje projektnih pogojev,
 • sodelovanje in pripravo predloga za izbiro izvajalcev za izdelavo projektne dokumentacije,
 • organiziranje in koordinacijo izvedbenih dejanj v zvezi z izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projekta,
 • sodelovanje in koordinacijo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi s vso potrebno projektno dokumentacijo za komunalne vode in naprave,
 • izdelavo vodilnih map (faza PGD) in pridobivanje soglasij k PGD,
 • izdelavo vlog in vložitev vlog za gradbeno dovoljenje,
 • zastopanje naročnika v vseh s pridobivanjem dovoljenj za gradnjo povezanih upravnih in drugih postopkih pred pristojnimi organi in institucijami,
 • sodelovanje pri izvedbi razpisa za pridobitev izvajalca za izvedbo gradbenih del, obrtniških del, strojnih in elektro inštalacijskih del, zunanje ureditve, komunalnih priključkov in drugih z gradnjo povezanih del vse v dogovoru z naročnikom,
 • pregled in analizo prispelih ponudb v okviru izvedenega razpisa ter pripravo predloga naročniku za izbor najugodnejšega ponudnika za izvedbo posameznih del.