Geodezija

Na oddelku za geodezijo se ukvarjamo z geodetskimi meritvami, kartiranjem ter drugimi deli in postopki, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru, za razmejevanje nepremičnin in tehnične namene. Izdelujemo vse vrste geodetskih načrtov, zemljiško - katastrskih elaboratov, elaboratov za vpis stavbe v kataster stavb, predlogov gradbenih parcel k objektom, ukvarjamo se z inženirsko geodezijo in zemljiško - knjižnim urejanjem nepremičnin.