Projekti

Zasnova prometnega omrežja in prometna študija za ureditev Atletskega centra Ljubljana

Naročnik

MOL; oddelek za šport

Leto

avgust, 2016

Vodja

Klemen Milovanovič

Projektna skupina

Klemen Milovanovič Uršula Longar

Lokacija

Vrsta naloge

Strokovne podlage

Namen strokovnih podlag je izdelava usmeritev za določitev navezave območja Športnega parka v Šiški na javno prometno omrežje ter potrebnih posodobitev le-tega.

Na lokaciji obstoječega Športnega parka želi Mestna občina Ljubljana urediti Atletski center Ljubljana (v nadaljevanju ACL), ki bo namenjen tako vadbi širše skupine športnikov kot treningom vrhunskega športa, interesni športni vzgoji otrok, mladine in študentov ter tekmovanjem različnih športnih panog in morebitnim drugim prireditvam.

Območje Športnega parka leži na trikotno oblikovanem prostoru med Magistrovo ulico na severu ter gorenjskim in kamniškim železniškim krakom na vzhodu, zahodu in jugu. Za zagotovitev učinkovitega obratovanja ACL, je treba sočasno z določitvijo novih športnih objektov in spremljajočih ureditev, preveriti in po potrebi preurediti prometne dostope in dopolniti obstoječo obodno javno prometno infrastrukturo.

 

Gradivo se ne ukvarja z določitvijo prometnih ureditev znotraj območja ACL, temveč se  osredotoča na izhodišča za določitev navezave ACL na javno prometno omrežje in potrebne dopolnitve le-tega; rešitve bodo vključene v gradiva za predvideni urbanistično – arhitekturni natečaj, ki bo tudi določil najustreznejše prometne ureditve znotraj obravnavanega območja.

 

Strokovne podlage so razdeljene na naslednja poglavja:

-         Opis obstoječega prometnega omrežja

-         Opis predvidenega prometnega omrežja po določilih OPN MOL ID

-         Opis predloga sintezne zasnove nove prometne ureditve za zagotovitev obratovanja posodobljenega Športnega parka z usmeritvami za nadaljnje načrtovanje in grafični prikaz rešitve v dveh variantah.

-         Prometna študija in analiza prepustnosti javnega prometnega omrežja ob priključevanju ACL.