Projekti

OPPN 386 Poslovna cona Litostroj (OPPN Porsche)

Naročnik

Porsche Slovenija d.o.o.

Leto

februar, 2016

Vodja

Janja Solomun

Projektna skupina

Janja Solomun, Nina Bizjak Komatar, Marko Fatur, Tjaša Remic, Tomaž Blaž, Klemen Milovanović, Simona Čeh, Alenka Iglič, Vito Križman

Lokacija

Ljubljana, Šiška

Vrsta naloge

OPPN

Velikost

1,8 ha

Vloga LUZ

izdelava OPPN

Območje OPPN leži v severovzhodnem vogalu nekdanje industrijske cone Litostroj v Šiški. Namenjeno je centralnim dejavnostim brez stanovanj. Zazidalna zasnova območja OPPN temelji na izbrani variantni rešitvi in vključuje pet objektov s trgovsko-poslovno-servisnimi programi in pripadajočo ureditvijo, s katerimi se dopolnjuje obstoječ program na nasprotni strani Verovškove ulice.

Stavbe A1, B in C, v katerih so predvideni avtosaloni, so razporejene ob Verovškovi ulici tako, da tvorijo enotno gradbeno linijo. Stavba A2 - mehanična delavnica se navezuje na zahodno stranico stavbe A1. Stavbe D1, D2 in E so umeščene v jugozahodni del območja OPPN, namenjene pa so prodaji rabljenih vozil, ekološkemu otoku in garažam. Predvidena višina stavb je od 7,00 do 8,50 m. Fasade stavb morajo biti zasnovane s kakovostnimi trajnimi in sodobnimi materiali (jeklo, aluminij, steklo) in po načelih varčne energetske gradnje.

Zasnova odprtih in zelenih površin dopolnjuje zazidalno zasnovo. Zelene površine so umeščene večinoma v zahodni in južni del območja OPPN, vse so urejene na raščenem terenu. Dodatno se načrtuje zelene strehe na objektih z ravno streho. Ohranja se obstoječ drevored ob Verovškovi ulici. Na zelenih površinah je predvidena dodatna zasaditev visokoraslega drevja in grmičevja.

Večina parkirnih mest mora biti urejena pod nadstrešnicami zaradi zahteve po ponikanju padavinske vode. Območje je dostopno preko treh priključkov z Verovškove ulice in Litostrojske ceste.

Zaradi novogradenj bosta proti zahodu prestavljena obstoječa primarna vodovoda, ki potekata iz vodarne Kleče preko območja OPPN. Predvidena je nova transformatorska postaja.