Projekti

OPPN ŠRP Stožice

Naročnik

GREP d.o.o. Ljubljana

Leto

junij, 2008

Vodja

Ferdo Jordan

Projektna skupina

Ines Rot, Andreja Borštnar, Marko Fatur, Tjaša Remic, Simona Čeh, Ljudmila Ševerkar

Lokacija

Ljubljana, Stožice

Vrsta naloge

OPPN

Velikost

30 ha

Leto sprejetja

2008

Vloga LUZ

izdelava OPPN

Partnerji

Sadar Vuga Arhitekti, KSS Sports and Leisure – London, Studio AKKA, OFIS arhitekti

Območje OPPN se nahaja ob križišču severnega zunanjega mestnega ringa in predvidene trase Štajerske ceste. Po dolgoročnem planu je bilo namenjeno parkovnim, športnim in rekreacijskim površinam.

Načrtovana nova ureditev območja bo sanirala in reaktivirala degradirano industrijsko območje opuščene gramoznice in s celovito urbanistično rešitvijo programsko in oblikovno zaokrožila sorazmerno velik odprt prostor med predvidenim študentskim naseljem in rekreacijskim zaledjem mesta ob reki Savi.

Območje OPPN je namenjeno ureditvi športno rekreacijskega parka s stadionom, s športno dvorano in trgovsko-poslovnim objektom, parkirnimi površinami, zelenimi in utrjenimi površinami ter prometnimi in komunalnimi ureditvami.

V območju OPPN je predviden stadion velikosti do 16.000 gledalcev, športna dvorana velikosti do 12.000 gledalcev, v sklopu športno rekreacijskega parka pa je predviden trgovsko-poslovni objekt.

Stadion je zasnovan in oblikovan po standardih UEFA in FIFA. Travnato nogometno igrišče obdajajo tribune s sedeži in prostori za gledalce, pokrite s streho. Streha stadiona je delno pohodna in ozelenjena ter delno transparentna za boljšo osvetlitev stadiona in travnatih površin.

Športna dvorana je zasnovana in oblikovana po standardih IHF in FIBA. Namenjena je različnim športom, kot so košarka, rokomet, odbojka, badminton, tenis, gimnastika ter drugim množičnim prireditvam.

Trgovski objekt je organiziran med stadionom in dvorano v treh podzemnih etažah in dveh medetažah.