Projekti

Živi muzej Krasa

Naročnik

Občina Sežana

Leto

junij, 2014

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Urška Kranjc, Irena Balantič

Lokacija

Sežana, Živi muzej Krasa

Vrsta naloge

IDZ, PGD, PZI

Velikost

500 ha

                                            

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

 

 

Za kakovostno in celostno ureditev območja Živega muzeja Krasa je bilo treba razumeti, dokumentirati in z lokalnim materialom na izviren način rekonstruirati pomembne prvine kulturne dediščine v krajini. Občina Sežana je že pred začetkom priprave projektne dokumentacije v okviru projekta Kras - Carso izvedla številne delavnice z lokalnimi deležniki, na katerih so podrobno obravnavali programske zasnove bodočih ureditev na Krasu, kar se je izkazalo za ključno prednost pri uspešni pripravi projektne dokumentacije in izvedbi projekta.

Živi muzej Krasa odlikuje preplet bogate narave, predvsem značilnih kraških geoloških formacij in izjemne kulturne dediščine, ki jo obiskovalec lahko doživi in opazuje iz več kot 20 km prenovljenih ali novo urejenih rekreacijskih poti in številnih počivališč. Stanje krajine pred začetkom projekta je bilo klavrno. Površine so se intenzivno zaraščale, kamnite strukture so propadale. V sklopu projekta je bilo obnovljenih, urejenih in oživljenih več lokalnih zanimivosti: odprta štirna, pastirske hiške, suhi zidi, stare sežanske smodnišnice in nenazadnje stara Bazovska cesta, ki je svojevrsten tehniški spomenik iz časa Avstro-Ogrske. Sodobna urbana oprema povezuje posamezne ureditve živega muzeja v celoto, ki ji daje pečat sožitje narave in kulturne dediščine.

Krajinsko arhitekturno zasnovo ureditve se je zaradi programske osredotočenosti območja večkrat usklajevalo z različnimi skupinami in posamezniki, ki danes lahko v novo urejenem prostoru izvajajo programe za javnost (delavnice gradnje suhih zidov ter druge izobraževalne, kulturne in rekreativne programe). Živi muzej Krasa je z uspešno, celostno izpeljano prenovo postal zgled ureditve, katere namen je ohranjati zavedanje o pomembnosti dediščine, tesno povezane z naravo.