Projekti

Vpis stavbe v kataster stavb – Grand hotel Union

Naročnik

Union hoteli, d.d.

Leto

januar, 2012

Vodja

Vito Križman

Projektna skupina

Andraž Tomc, Danijela Šujica

Lokacija

Vrsta naloge

Elaborat vpisa stavbe v kataster stavb

Za Union hotele d.d. se je izvedel katastrski vpis za enega izmed novejših in večjih hotelov – imenovanega Business. Pred začetkom postopka so bile na podlagi želja in pričakovanj naročniku posredovane vse strokovne informacije, možnosti in izkušnje v zvezi s potekom ter izvedbo postopka vpisa stavbe v katastra stavb in kasneje vzpostavitve etažne lastnine, vse do vpisa v zemljiško knjigo.

Postopek se je začel s sočasno izmero zunanjosti objekta in prostorov v notranjosti stavbe. Značilnost objekta je veliko število prostorov v stavbi in tudi sama površina stavbe. Ta znaša približno 13.000 m2. Zato se je bilo potrebno na izvedbo izmere prostorov temeljito pripraviti, pristopiti pa načrtno in racionalno. Za pomoč pri izvedbi je bila s strani naročnika posredovana kopija načrtov notranjosti stavbe, ki so omogočali lažji pregled prostorov v stavbi. Na kopije so se tekom izmere sproti zapisovali podatki meritev. Kasneje, v pisarni, so se izračunale površine prostorov in na podlagi tega celotna površina objekta. V skladu z dogovorom se je nato smiselno izvedla razdelitev stavbe na dele stavb.

Za pravilno izvedbo postopka je bilo treba pripraviti dva elaborata in sicer: t.i. elaborat določitve zemljišča pod stavbo in elaborat katastra stavb. Pri elaboratu določitve zemljišča pod stavbo se stavba evidentira v evidenci zemljiškega katastra, z elaboratom katastra stavb pa se vpiše v samostojno evidenco katastra stavb. Elaborat katastra stavb je osnova za kasnejše sprejetje akta o vzpostavitvi etažne lastnine in na koncu vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo, kar je tudi končni cilj naročnika postopka.