Projekti

Variantna rešitev za OPPN Poslovna cona Litostroj

Naročnik

Mestna občina Ljubljana, Porsche Slovenija d.o.o.

Leto

december, 2013

Vodja

Ferdo Jordan

Lokacija

Ljubljana, Verovškova

Vrsta naloge

vabljeni natečaj, variantna rešitev

Velikost

1,7 ha

Avtorji

Jakob Klemenčič, Jure Zavrtanik

Območje avtosalonov ob Verovškovi ulici je glede na morfološko zgradbo del kompaktnega mesta in del širše gospodarske cone, ki se iz območja industrije postopoma prestrukturira v območje pretežno gospodarskih dejavnosti. Prav slednje dajejo temu delu mesta značilen karakter, saj pogojujejo umeščanje objektov večjega merila oz. objektov, ki so v smislu porabe prostora ekstenzivni.

Urbanistična rešitev temelji na prepoznavanju Verovškove ulice in Litostrojske ceste kot glavnih nosilk prostorskega razvoja. Območje je tako zasnovano kot mozaik različnih volumnov, ki ustvarja dialog z obstoječimi objekti velikega merila na Verovškovi ulici. V križišče obeh cest je umeščen višinski poudarek, ki generira vstop v območje in se z vertikalnim gabaritom navezuje na stavbne mase ob Verovškovi.

Zasnovo tvorijo vstopni višinski poudarek ter dva salona avtomobilov, ki sta zasnovana v skladu s korporativno arhitekturo. Ostali volumni ustvarjajo enotno kuliso, iz katere poudarjeno izstopa vstopna fasada salona. Prostor za stranke je orientiran na glavno cesto, medtem ko so manipulativne površine in servisni prostori umaknjeni na hrbtno stran objekta. Na zahodno stran območja je umeščen objekt garažne hiše, ki se navezuje na parkovno urejen zahodni delo širšega območja. Garaža je zanovana kot polvkopan objekt z medetažami. S tem je omogočeno naravno prezračevanje objekta, hkrati pa ob optimalnem izkoristku parkirnih površin tudi nizek vertikalni gabarit. Slednji se spušča iz vzhodne strani proti zahodni in tako išče stik z odprto krajino.

 

Porsche park - Verovškova