Projekti

Variantna rešitev za območje OPPN 311: ZALOG

Naročnik

BOLT d.o.o.

Leto

junij, 2017

Lokacija

Vrsta naloge

variantna rešitev

Leto zaključka

2017

Avtorji

mag. Mery Lončar Klemenčič, Jakob Klemenčič, Damjan Pirc

Območje za katerega smo izdelali variantno rešitev se nahaja vzhodno od naselja Polje in severno od naselja Zgornji Kašelj, na južni strani sega do Zaloške ceste, na vzhodni do gospodarske cone Petrol, na zahodni strani do Milčetove poti. Na severni strani meji na območje železniških tirov.

Pri zasnovi smo upoštevali ključne usmeritve, za katere menimo, da so pri oblikovanju obravnavanega območja bistvenega pomena:

  • obstoječe gozdne sestoje je smiselno ohranjati na obstoječih lokacijah, z dodanim programom se jim poveča njihova družbeno-socialna vloga,
  • faznost gradnje je treba opredeliti tako, da je gradnja ekonomsko smiselna in fazno izvedljiva, torej območje »funkcionira« tako v začetni kot končni fazi,
  • območje je treba zasnovati tako, da lahko do izvedbe dejansko pride, zato ne posegamo v obstoječe objekte, ob spremembi namembnosti se na lokacijah obstoječih objektov, predlaga nov kompatibilen program,
  • promet mora biti urejen pretočno, tako da ne prihaja do zastoja tako na obodnih kot notranjih cestah,
  • manipulativne površine morajo biti dovolj velike, da je na njih možno ustrezno manevriranje,
  • izgradnja območja naj doprinese pozitivne učinke tudi izven ožjega območja.

Vzhodni del območja je namenjen za razvoj obrtno-storitvenih dejavnosti, torej manj hrupnim dejavnostim. Predvideni so objekti manjšega do srednjega merila. Ob severni rob območja se umešča tiste skladiščno-logistične dejavnosti za katere je predvidena enostranska navezava na cesto z možnostjo navezave na železnico. Osrednji del območja je namenjen skladiščno-logistični dejavnosti, katere tehnologija dela zahteva (ni pogoj) obojestransko navezanost na cestno infrastrukturo (dovozna pot-razkladalna rampa na eni in nakladalna rampa in odvozna pot na drugi strani objekta) in obsežnejše manipulativne površine.

Priponke

PDF icon variantna_resitev.pdf