Projekti

Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve OPN Vodice

Naročnik

Občina Vodice

Leto

maj, 2015

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Tina Verbič, Petra Vertelj Nared, Sergej Hiti, Klemen Milovanović, Ernest Sotlar

Lokacija

Občina Vodice

Vrsta naloge

Strokovne podlage

Velikost

31 km2

Razvoj turizma v občini Vodice: Občina Vodice prepoznava ohranjeno naravno okolje, krajino s pestrimi krajinskimi vzorci ter naravne in kulturne danosti v povezavi z lego občine v neposredni bližini Ljubljane kot velik potencial za razvoj turizma in športno-rekreacijskih dejavnosti v odprtem prostoru. Namen te strokovne podlage je analiza možnosti ter izdelava usmeritev za razvoj turizma in rekreacije v občini. Preverila se je možnost za razvoj ali ureditev: kolesarskih poti s počivališči in pohodniških poti, površin za piknike, športno-turistične infrastrukture in drugih turističnih površin, razvoj in umestitev nastanitvenih zmogljivosti, usmeritve za umestitev in ureditev lokacij za izvedbo tržnic ter turistično – kulinaričnih dogodkov in prireditev.

 

Gospodarsko obrtna cona Repnje: Območje obdelave je locirano na zahodni strani avtoceste A2/0010 Vodice – Ljubljana (Šmartno), na južnem robu naselja Repnje. Celotno območje obdelave (skupaj z lokalno cesto) zajema približno 7,5 ha zemljišč. Od tega je površin, namenjenih za GOC približno 6,5 ha.

Občina želi s postopnim umikom obrtnih dejavnosti iz centra naselja, na jugovzhodnem robu naselja Repnje dolgoročno načrtovati nove površine namenjene za obrtno dejavnost in kmetijsko proizvodnjo. Z namenom preveritve možnosti za umestitev lokacije nove cone in opredelitve programskih vsebin se je Občina odločila za izdelavo predmetnih strokovnih podlag.

 

Strokovne podlage za razvoj prometnega omrežja in strokovne podlage za ureditev javnih parkirnih površin v središču naselij Utik in Skaručna : Namen prve strokovne podlage je analiza ter izdelava usmeritev za razvoj prometnega omrežja t.j. omrežja kolesarskih poti, ureditev javnega prevoza ter nekaterih manjkajočih cestnih povezav, ki bi razbremenile obstoječa območja poselitve. Cilj druge strokovne podlage pa je celovito ureditev javnih parkirnih površin v središču naselij Utik in Skaručna.

 

Bilance prostih stavbnih površin in Pregled in analiza podanih razvojnih pobud: Za potrebe postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN so bile izdelane tudi strokovne podlage, ki omogočajo preverbo razpoložljivosti prostih stavbnih površin po posameznih naseljih ter pregled in analiza razvojnih pobud prebivalcev občine Vodic in pravnih subjektov.