Projekti

Strokovne podlage za območja večstanovanjskih sosesk v MOL

Naročnik

MOL, MU, Oddelek za urejanje prostora

Leto

avgust, 2016

Vodja

Janja Solomun

Projektna skupina

Nina Bizjak Komatar, mag. Katarina Konda, Mery Lončar Klemenčič, Ines Rot, dr. Bernarda Bevc Šekoranja, Jakob Klemenčič, Romana Titovšek

Lokacija

Mestna občina Ljubljana

Vrsta naloge

Strokovne podlage

Sodelavci

Uršula Longar, Špela Ložar

V večstanovanjskih soseskah v MOL, ki so bile zgrajene pred letom 1990, je zaznana degradacija kakovosti bivalnega okolja zaradi starosti objektov, neustreznih dosedanjih prenov, neurejenosti in nevzdrževanja odprtih površin, primanjkljaja parkirnih mest,... V večstanovanjskih soseskah, zgrajenih po letu 1990, pa se pojavljajo problemi pregoste pozidave, pomanjkanja zelenih površin in ograjevanja. Celovita prenova sosesk je vse bolj nujna, kot prednostno jo predvidevajo tudi strateški urbanistični dokumenti.

Namen strokovnih podlag je zavarovati enotno podobo in tipične značilnosti sosesk ter ustaviti njihovo nadaljnje nekontrolirano spreminjanje. Prenove objektov, ki se sedaj izvajajo, obsegajo predvsem energetsko sanacijo, vendar pa je za kvalitetno celovito prenovo, ki odpravi tudi druge probleme (npr. statična sanacija, izboljšanje kvalitete bivanja, ipd), potreben večji poseg v objekte, kar sedanja zakonodaja, tudi OPN MOL ID, lahko omejuje. Nadaljnje je namen strokovnih podlag podati usmeritve za urejanje zunanjih površin, ki so pomemben nosilec kakovosti bivanja v soseskah, in predloge za reševanje pomanjkanja parkirnih mest v starejših soseskah in omejevanja prehodnosti v soseskah, zgrajenih po letu 1990.

Strokovne podlage v splošnem delu podajajo evidenco in analizo tipov sosesk v MOL glede na prostorske značilnosti in prostorske probleme ter usmeritve za celovit pristop h kvalitetni prenovi različnih tipov večstanovanjskih sosesk. Obsegajo tudi pregled strokovnih gradiv o prenovah sosesk v Sloveniji in tujini, pregled že izvedenih prenov iz tujine, nabor tipov prenov in kriterijev za določitev tipa prenove za posamezne soseske. V sklepnem delu podaja predlog sprememb splošnih urbanističnih pogojev v OPN MOL ID, s katerimi se omogoči celovito prenovo sosesk. Podane so tudi neformalne usmeritve, ki so ključne za začetek celovite prenove sosesk (na primer vzpostavitev projektnih pisarn na nivoju mesta, ki bi vodile in nadzorovale prenovo).

V podrobnem delu je obravnavanih deset izbranih sosesk. Analizirane so skozi prostorske dokumente, na podlagi katerih so bile zgrajene, in aktov, s katerimi so se kasneje urejale, vključno z aktualnimi določili OPN MOL ID, določene so morfološke in tipološke značilnosti grajenega prostora, deleži odprtih bivalnih površin in prehodnost odprtega prostora, število parkirnih mest in možni načini mobilnosti. Izbranim soseskam so določene podobne soseske v MOL glede na lego, velikost, gostoto in čas gradnje. V usmeritvah so podane kvalitete v soseskah, ki jih želimo ohranjati, predlagani so tipi prenove z ukrepi za grajeni in odprti prostor, reševanje problematike parkiranja, predlog spremembe podrobnih določil za posamezna območja in oblikovalske smernice.