Projekti

Strokovne podlage za Mislinjo

Naročnik

TC Vode, d.o.o. Ljubljana za MO Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Dravograd

Leto

junij, 2014

Vodja

Lidija Globevnik, TC Vode, d.o.o.

Projektna skupina

TC Vode, d.o.o., Zavod Umbra, LUZ, d.d., VGP Drava Ptuj, Inštitut za ekologijo; IEI Maribor

Lokacija

Povodje reke Mislinje

Vrsta naloge

Strokovne podlage

Vloga LUZ

Maja Simoneti, ekspert za prostorsko načrtovanje in vključevanje javnosti

Naloga izvira iz namere treh občin v povodju Mislinje, da se dogovorijo o razvoju skupnega vodnega vira. V okviru naloge so bili v delovni skupini, sestavljeni iz strokovnjakov in predstavnikov zainteresiranih deležnikov, izvedeni štirje delovni koraki: analiza razmer, oblikovanje nabora potrebnih sanacijskih ukrepov, opredelitev možnih novih ureditev in ocena vrednosti preliminarnega programa novih rešitev. V smislu vsebine in postopka je projekt unikaten poizkus priprave celovite strokovne podlage za razvoj vodnega vira v sodelovanju z zainteresiranimi deležniki. Posebnosti naloge so, da povezuje varstvo pred poplavami z razvojnimi potenciali vodotoka, da upošteva vodni prostor, naravo in ustvarjene razmere, celotnega vodotoka in da tako interdisciplinarno in treitorialno celovito podpira dogovorno odločanje o posegih v vodni in obvodni prostor.

Analiza, terenska in študijska, obravnava razmere v vodnem in obvodnem prostoru, načine urejanja in rabe vode, stanje značilnih živalskih vrst in razkriva funkcionalne in okoljske slabosti: sistema obvladovanja poplavne ogroženosti, izkoriščanja energetskega potenciala in urejanja vodnega in obvodnega prostora ter ugotovi, da lahko razvoj novih vodnih in obvodnih ureditev in dejavnosti stanje poslabša, če razmere ne bodo ustrezno sanirane.

Predlog sanacije vključuje:

  • možnosti za razlivanje vode (suhi in mokri zadrževalniki, razširitve struge);
  • spremembe kinete za zagotovitev ekološko sprejemljivih pretokov;
  • sonaravne ureditve za boljše življenjske pogoje živali;
  • okoljsko sprejemljive saditve in vzdrževanje obvodne vegetacije;
  • bolj dosledno kontrolo odvzema vode za energetsko izrabo (poostren nadzor);
  • integralni sanacijski ukrepi kot so zajezitve/kopališča (obvladovanje vodnih ujm, biološke kakovosti vodnega okolja in programske zanimivosti za človeka).

Pri izvedbi naloge je LUZ sodeloval z ekspertnim znanjem o prostorskem načrtovanju in vodenju procesov vključevanja deležnikov v razvojne projekte. Naloga je z načinom priprave omogočila, da se udeleženi zavedajo vodotokov kot skupnega in omejenega razvojnega vira in da se čutijo zavezane k sodelovanju in usklajevanju razvojnih načrtov, povezanih z vodotoki.