Projekti

Strategija zelene infrastrukture Ljubljanske urbane regije (PERFECT)

Naročnik

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) (Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj programa INTERREG EUROPE)

Leto

december, 2019

Projektna skupina

Petra Vertelj Nared, Urška Kranjc, Karla Jankovič

Lokacija

Vrsta naloge

Strokovna podlaga

Velikost

2.334 km2

Leto začetka

2017

Leto izdelave

2019

Leto sprejetja

2020

Sodelavci

Vita Rehberger

Zunanji sodelavci

Gaja Trbižan in Matej Gojčič, oba RRA LUR

Strategija varstva in razvoja zelene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji (LUR) je bila pripravljena v okviru evropskega projekta PERFECT (Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo virov evropskih mest), sofinanciranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj programa INTERREG EUROPE. Osredotoča se na prostor osrednjeslovenske regije, v Ljubljansko urbano regijo, ki združuje 26 občin. V strategiji so na podlagi analize stanja izpostavljeni vizija s cilji varstva in razvoja zelene infrastrukture, ter na njih sloneča zasnova s predlogom tipologije in ukrepov za izvedbo. Pripravljena je bila v sodelovanju z deležniki različnih ravni (občinska, regionalna, državna) in strokovnih služb.

Gre za prvo tovrstno strategijo na regionalni ravni v Sloveniji. Sloni na načelih multifunkcionalnosti (zagotavlja ekološke, gospodarske in družbene koristi), povezljivosti (povezljivost v širšem prostoru prispeva k večji odpornosti ZI na različnih ravneh, tako na regionalni kot tudi v mestih) in izpostavlja regionalni nivo (regionalno merilo omogoča preseganje mej lokalnega načrtovanja).

Podrobneje določa širša in ožja multifunkcionalna območja ZI v LUR. Poleg varstva naravno ohranjenih območij (npr. območja ohranjanja narave, Natura 2000 ipd.) vključuje območja, kjer je potrebno izvajati dodatne ukrepe za razvoj ZI (npr. na stikih med naravno ohranjenimi območji in urbanimi površinami, kjer so potrebni dodatni ukrepi za razvoj ZI). Integralni del zasnove ZI je tudi t. i. »modra infrastruktura«, ki jo sestavljajo koridorji vodotokov ter območja varstva pred poplavami. Ta območja so, skupaj z zelenimi površinami, ključna za doseganje cilja blaženja podnebnih sprememb in prilagoditev nanje. Za doseganje povezljivosti med območji so pomembni tudi povezovalni koridorji (ekološki, vodni, rekreacijski). In nenazadnje, za funkcioniranje celotnega sistema so nujni tudi dodatni, neprostorski, t. i. sistemski ukrepi, ki bodo dopolnjevali možnosti za prostorski razvoj oziroma jih tudi omogočali. Med njimi so eni pomembnejših tisti, ki zagotavljajo povezano, učinkovito delovanje sektorjev in vključevanje javnosti za razvoj ZI.

Z namenom skupnega oblikovanja strategije je bil v okviru tega projekta pripravljen spletni portal (zilur.projekti.si). Omogočal je vnos ukrepov za varstvo in razvoj zelene infrastrukture na interaktivnem zemljevidu. Poleg tega je omogočal tudi vnos primerov dobre prakse. V okviru spletnega portala je bilo s strani občin zabeleženih več kot 200 lokacij predlaganih ukrepov zelene infrastrukture in 15 primerov dobre prakse.

Projekt je prejel PRIZNANJE MAKS FABIANI 2021. Avtorji: Petra Vertelj Nared, Urška Kranjc, Karla Jankovič in Vita Rehberger, vse iz podjetja Ljubljanski urbanistični zavod d. d. ter Gaja Trbižan in Matej Gojčič, oba iz Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

Priponke

PDF icon priznanje_maks_fabiani_2021.pdf