Projekti

SD OPN MOL ID

Naročnik

Mestna občina Ljubljana

Leto

december, 2015

Vodja

Ferdo Jordan

Projektna skupina

Ferdo Jordan, Janja Solomun, Karla Jankovič, Nina Bizjak Komatar, Jakob Klemenčič, Mery Lončar Klemenčič, Katarina Konda, Bernarda Bevc Šekoranja, Ines Rot, Špela Ložar, Marko Fatur, Tomaž Blaž, Uršula Longar, Klemen Milovanović, Simona Čeh, Romana Titovšek, Matej Mišvelj, Roberto Degan, Tina Verbič, Klara Sulič, Petra Vertelj Nared, Aljaž Bassin

Lokacija

Vrsta naloge

OPN

Mestna občina Ljubljana je na podlagi pregleda izvajanja Občinskega prostorskega načrta, ki je temeljil na analizi trendov izgrajevanja mesta ter na podlagi novih pobud strokovne javnosti, fizičnih in pravnih oseb, pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana; v nadaljevanju: OPN MOL ID.

Na podlagi analize pobud, analitičnih ugotovitev MOL, Oddelka za urejanje prostora in izkušenj iz uporabe akta v praksi, so bile izdelane strokovne podlage za posamezna tematska področja. Predlagane rešitve v tematskih strokovnih podlagah so bile osnova za presojo pobud ter spremembe in dopolnitve vsebin OPN MOL ID, pri čemer nobena od teh sprememb ni bila take narave, da bi predstavljala spremembo strateških oz. temeljnih usmeritev veljavnega akta.

Osnova za izdelavo Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je bil Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) in Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta .

S spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID so bile dopolnjene vsebine in odpravljene neusklajenosti posameznih členov odloka, prilog odloka, kartografskih prikazov, prilog akta.

Na podlagi rešitev iz tematskih strokovnih podlag, novih uradnih podatkov iz evidenc ter veljavnih aktov in predpisov, ugotovljenih neusklajenosti in uskladitve vsebin s smernicami in prvimi mnenji nosilcev urejanja prostora so bili spremenjeni in dopolnjeni tudi prostorski izvedbeni pogoji in druga določila za posamezna območja in tematska področja.

Omogočene so bile izvedbe nekaterih investicijskih pobud znotraj obstoječih stavbnih zemljišč in upoštevane predlagane razvojne pobude na obstoječih kmetijskih zemljiščih in v manjšem obsegu gozdnih zemljiščih, ki so predstavljale zaokrožitev obstoječih poselitvenih območij skladno z urbanističnimi merili in okoljevarstvenimi kriteriji ter upoštevane rešitve in utemeljitve iz tematskih strokovnih podlag.