Projekti

Program opremljanja stavbnih zemljišč - Občina Sevnica

Naročnik

Občina Sevnica

Leto

junij, 2014

Vodja

Špela Ložar

Projektna skupina

Marko Fatur, Tjaša Remic, Primož Smerkolj, Lidija Kmet

Lokacija

Občina Sevnica

Vrsta naloge

Program opremljanja

Velikost

272 km2

Občina Sevnica je sprejela nov občinski prostorski načrt in v zadnjih letih tudi intenzivno opremljala stavbna zemljišča, zaradi česar je bila potrebna novelacija obstoječega programa opremljanja.

V sklopu izdelave te naloge so bili zbrani in na kartah grafično prikazani podatki o vsej komunalni opremi na območju občine (ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, objekti za ravnanje z odpadki in druge javne površine). Ocenjeni so bili stroški gradnje komunalne opreme. Na podlagi analize določil novega prostorskega akta in podatkov iz registra nepremičnin je bila ocenjena površina zazidljivih zemljišč in neto tlorisne površin objektov v občini. Določena so bila obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme in narejen preračun stroškov komunalne opreme na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine ter določene druge podlage za odmero komunalnega prispevka.

Poleg izdelave programa opremljanja je bil v sodelovanju z občino pripravljen tudi odlok, obrazložitev odloka in predstavitveno gradivo za sejo občinskega sveta.

 

Program opremljanja stavbnih zemljišč - Občina Preddvor

Program opremljanja stavbnih zemljišč - Mestna občina Kranj