Projekti

Porsche park - Verovškova

Naročnik

Mestna občina Ljubljana, Porsche Slovenija d.o.o.

Leto

december, 2013

Vodja

Ferdo Jordan

Lokacija

Ljubljana, Verovškova

Vrsta naloge

variantna rešitev

Avtorji

Urška Kranjc, Sergej Hiti, Klara Sulič, Petra Vertelj Nared

Ekipa krajinskih arhitektov je na vabljenem natečaju zasnovala zmagovalni park na območju poslovne cone Litostroj. Izbor projekta s strani investitorja je potrdil smiselnost osnovnih izhodišč za oblikovanje zasnove. Nov park velikosti bežigrajskega stadiona, umeščen v poslovno – industrijsko cono ob rob mesta mora upoštevati prostorski kontekst. Glede na velikost območja in odsotnost okoliške stanovanjske rabe bo značaj parka mestni in ne lokalni. Da bi lahko na tej lokaciji dobro zaživel, mora program pritegniti obiskovalce od daleč, zasnova pa mora omogočiti minimalno stopnjo vzdrževanja. Park na robu mesta ne sme biti zahteven ali drag niti za izgradnjo, niti za vzdrževanje.

Rešitev temelji na pravi meri v uvajanju novega programa ter v zahtevnosti urejanja in vzdrževanja oblikovanih prvin. Park je zasnovan kot tematski mestni park z ureditvijo poligona za različne načine premikanja po prostoru, predvsem kolesarjenja, rolanja, teka, teka na smučeh ali drsanja. Oprema je maloštevilna, a tehtna. Poseben značaj parku dajejo centralno umeščene visoke gugalnice, še neznane v širšem prostoru. Obiskovalci dostopajo po POTi. Vzdolž POTi je v park umeščena oprema za posedanje ob popoldanskih malicah zaposlenih v okoliških poslovnih objektih: podesti, mize, klopi in visoke gugalnice. Dejavnostim v parku dajejo okvir volumni drevesne vegetacije sukcesivne rasti, urejeni kot z mrežo zaprte, neprehodne prvine, namenjene čiščenju zraka, zadrževanju površinskih voda in privabljanju živali (npr. ptic, čebel in drugih). Predvideno vzdrževanje ima kampanjski značaj, periodika urejanja drevesne vegetacije se meri v desetletjih, košenje travnikov se izvaja en krat letno, redna košnja trate je omejena samo na ozek pas ob POTi. Izvedba je fazna, izbor vegetacije je omejen na gozdne sadike, večje drevesne sadike so predvidene le ob POTi.