Projekti

Parkirišče P+R Barje

Naročnik

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije in Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Leto

december, 2015

Vodja

Uršula Longar

Projektna skupina

Sergej Hiti, Miha Miklavčič

Lokacija

Ljubljana, Barjanska cesta

Vrsta naloge

IDZ, IDP, PGD, PZR, PZI, PID

Investicijska vrednost

€4.790.400

Velikost

16500 m2

Vloga LUZ

vodenje izdelave projektne in tehnične dokumentacije, izdelava vodilne mape, izdelava posameznih načrtov

Sodelavci

Marjan Lenarčič, Tomaž Blaž, Klemen Milovanovič, Ernest Sotlar, Bernarda Bevc Šekoranja, Simona Čeh, Andraž Tomc, Vito Križman, Monika Rudolf, Iztok Lampelj, Matej Hašaj, Jana Škrbina, Gašper Kokalj – Hidroprojekt d.o.o., Elizabeta Peklaj – Hidroprojekt d.o.o.

Zunanji sodelavci

SLP d.o.o., Inštitut za ceste raziskovanje in razvoj d.o.o., PIRING Vojko Pirjevec S.P., Hidroprojekt d.o.o., Novera projekt d.o.o., IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., JP LPT d.o.o.

Mesto Ljubljana vzpostavlja omrežje parkirnih središč P+R v sklopu ukrepov za zmanjševanja števila vozil na mestni cestni mreži. Ena izmed ustreznih lokacij za postavitev tovrstnega parkirišča je na južnem izteku Barjanske ceste, to je na stiku državnega in mestnega prometnega omrežja. Le-ta je namenjena parkiranju vozil in zagotavljanju vse potrebne oskrbe za potnike, ki prihajajo v Ljubljano iz dolenjske in primorske smeri.

Po vrsti geoloških in hidroloških raziskav o značilnostih izbranega prostora in skladno z zahtevami, da se parkirišče preda v uporabo v najkrajšem možnem času, je bila določena izgradnja sistema vtisnjenih armiranobetonskih pilotov, postavitev betonske plošče na pilote ter izgradnja voziščne konstrukcije z vsemi potrebnimi komunalnimi in energetskimi inštalacijami.

Parkirišče je razdeljeno na severni, osrednji in južni del. Glavnina parkirnih mest je razporejena na južnem delu. Na osrednjem delu je postavljeno postajališče mestnega potniškega prometa za sočasno ustavljanje dveh avtobusov, prostor za parkiranje koles s kolesarsko potjo do obstoječe kolesarske steze ob Barjanski cesti ter postaje za napajanje vozil na električni pogon. Na severnem delu je urejena navezava na križišče na Barjanski cesti in parkirna mesta za osebna vozila.

Na parkirišču je zasajenih 100 novih dreves, ki so namenjena senčenju vozil in zagotavljanju boljše mikroklime. Na avtobusnem postajališču in ob kolesarskih stojalih so postavljene klopi za oddih potnikov. Za nakup avtobusnih vozovnic, dovolilnic za parkiranje vozil in za najem koles BICIK(LJ) so postavljeni trije urbanomati.

Skupno število parkirnih mest za osebna vozila je 347, od tega je urejenih 17 parkirnih mest za ljudi na vozičkih, zagotovljeno pa je tudi sočasno polnjenje štirih vozil na električni pogon. Na površinah namenjenih kolesarjem je urejen prostor za parkiranje 176 koles ter postajališče BICIK(LJ) za 20 koles.