Projekti

OPPN CRO Vrhnika - Tojnice

Naročnik

Saubermacher, CRO Vrhnika, d.o.o.

Leto

julij, 2014

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Tina Verbič, Klemen Milovanović, Matjaž Grabljevec, Boris Klavžar, Gašper Kokalj, Marko Fatur

Lokacija

Vrhnika, Tojnice

Vrsta naloge

OPPN

Velikost

40.627 m2

Uradna objava

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika – Tojnice (Naš časopis št. 417/14, str. 19)

Projekt je opredeljen kot širši regijski projekt za zagotavljanje urejenega območja ravnanja z odpadki.

CRO sestavljajo naslednji sklopi objektov: objekti obdelave odpadkov, objekti za logistiko in manipulacijo, upravno sanitarni objekti in infrastrukturni objekti.

Objekte se oblikuje tako, da se omogoča trajnostno paradigmo z največjim možnim izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Sorodno oblikovanje objektov v celotnem območju OPPN bo omogočilo skladno sodobno celoto območja. Višina objektov je načeloma P, kjer bo potrebno tudi K+P+1 (največ do 15,0 m).

Skupno interno dvorišče kot prometna površina predstavlja racionalno prometno ureditev, ki se navezuje na javno prometno površino z enim uvozom. Odprte površine, ki niso namenjene prometu, bodo zatravljene in intenzivno zasajene z grmovno in drevesno vegetacijo.

Dostop do območja se načrtuje po obstoječi občinski cesti. Na severnem robu območja OPPN se izvede nov priključek na območje. Manipulacijske površine območja prevzamejo nalogo intervencijske površine za gasilska vozila in parkirnih površin (35 PM za zaposlene in obiskovalce + 6 PM za tovorna vozila).

Kanalizacija  bo zasnovana iz treh različnih kanalskih sistemov: sanitarne odpadne vode, meteorne odpadne vode iz utrjenih površin in tehnološke odpadne vode (speljane v interno čistilno napravo in nato očiščeno vodo v laguno; odvečne vode se iz lagune spelje v odvodnik Tojnica) ter čiste meteorne vode iz strešin objektov (speljane v laguno). Pred izpustom v laguno se odpadne vode zadržujejo v ustrezno dimenzioniranih cevnih zadrževalnikih.

Vodovodno omrežje bo ločeno na sistem pitne in sanitarne vode ter sistem požarne in tehnološke vode. Dodatna tehnološka voda se zagotovi iz očiščene odpadne vode, ki se bo zbirala v laguni in se bo preko črpališča ob laguni črpala v ločen tehnološki cevovod.

Objekti na območju se priključijo na obstoječi distribucijski plinovod. Nanj se naveže plinovodno omrežje za oskrbo objektov s plinom na območju CRO.

Za oskrbo z električno energijo  se na severnem delu območja zgradi novo transformatorsko postajo moči do 4 MW, ki bo vključena v obstoječe SN omrežje.