Projekti

OPPN 412: ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL

Naročnik

Poslovni sistem Mercator d.d.

Leto

december, 2018

Vodja

mag. Mery Lončar Klemenčič

Projektna skupina

mag. Mery LONČAR KLEMENČIČ, Jakob KLEMENČIČ, Ferdo JORDAN, Janja SOLOMUN, Uroš MARŠIČ, Klemen Milovanović, Marko FATUR, mag. Shuchita Špela LOŽAR, mag. Lidija KMET, Simona ČEH, Vito KRIŽMAN, Alenka IGLIČ, Andraž TOMC

Lokacija

Ljubljana

Vrsta naloge

OPPN

Leto zaključka

2018

Območje OPPN obsega del območja OPPN 412: Železniška tovorna postaja, in sicer od Kajuhove ceste do vzhodne obvozne ceste ter od Letališke ceste do tirov glavne železniške proge, v osrednjem delu, kjer je načrtovan podaljšek Bratislavske ceste v podvozu, sega območje OPPN do Zaloške ceste. Okvirna površina območja znaša 413.000 m2.

Na zahodnem delu OPPN je predvidena gradnja visoke poslovne stavbe (do 60 m) z manjšo trgovino in podzemno garažo ter logistično distribucijskega objekta s pripadajočimi ureditvami. Poslovna stavba je umeščena ob križišču Kajuhove in Letališke ceste in predstavlja višinsko dominanto v prostoru. Ob njej se uredi večja tlakovana površina, ki služi kot vstopna ploščad. Dostop v ta del območja je namenjen izključno osebnim vozilom, ki se jih vodi preko krožnega križišča Letališka cesta – Ulica Ambrožiča Novljana do uvozno-izvozne rampe kletnih etaž pod poslovno stavbo oziroma do zunanjih parkirnih površin južno od poslovnega objekta. Logistično distribucijski objekt je orientiran v smeri vzhod-zahod, vzporedno z osjo Letališke ceste. Poslovni prostori nad logistično distribucijskim objektom so umeščeni ob severni, vzhodni in/ali južni rob objekta. Okoli objekta so urejene manipulativne površine, ki služijo za dostavo in odpremo blaga, manevriranje in začasno parkiranje tovornih vozil. Dostop za tovorna in osebna vozila zaposlenih v logistično distribucijskem objektu se vodi preko nove dostopne ceste s podaljška podvoza Bratislavske ceste. Parkiranje je v tej prostorski enoti predvideno na terenu oziroma v kletnih etažah poslovnega objekta.

V zahodnem osrednjem delu območja OPPN je ob Letališki cesti predvidena gradnja dveh stavb, in sicer trgovskega in poslovnega programa. V zaledju trgovske stavbe je predvidena dozidava obstoječega objekta. Severno in severovzhodno od načrtovane visoke poslovne stavbe (do 40 m) se uredi večja tlakovana površina, ki služi kot vstopna ploščad v objekt. Načrtovana je ureditev longitudinalnega parka, ki se pripenja na drevored načrtovane Bratislavske ceste in z vegetacijo sega tudi na ploščad. Parkiranje je predvideno na terenu in v kletnih etažah poslovne stavbe. Dostop do tega dela območja se vodi po obstoječem desno-desnem priključku na Letališko cesto oziroma preko nove dostopne ceste s podaljška podvoza Bratislavske ceste.

Ob železniških tirih je predvidena postavitev prometnega urada, do katerega se dostopa prek nove dostopne ceste s podaljška podvoza Bratislavske ceste.

V vzhodnem osrednjem delu območja OPPN je ob Letališki cesti predvidena gradnja visokega poslovnega objekta (do 40 m) s podzemno garažo in v zaledju izgradnja logistično distribucijskega objekta. Do izgradnje slednjega se na tem mestu uredi parkirišče za čakajoča tovorna vozila. Na vzhodnem delu je predvidena gradnja dveh izrazito longitudinalnih logistično distribucijskih objektov s pripadajočimi manipulativnimi površinami ter povečanje obsega kontejnerskega terminala. Poslovni del vseh treh logističnih distribucijskih objektov se uredi v etažah in volumensko ločeno od sicer enovitega volumna skladišč. Dostop do vzhodnega dela območja OPPN se vodi preko nove dostopne ceste s podaljška podvoza Bratislavske ceste ter preko obstoječega desno-desnega priključka na Letališki cesti. Parkiranje je predvideno na terenu oziroma v kletnih etažah poslovnega objekta.

Vzdolž območja OPPN so ob Letališki cesti načrtovane zelene površine na raščenem terenu z drevoredno zasaditvijo, na katerih je dopustna ureditev ponikanja padavinskih vod.

Območje OPPN se navezuje na primarno prometno infrastrukturo (severna obvozna cesta, vzhodno obvozno cesto) prek Letališke in Leskoškove ceste ter na urbano središče prek Letališke, Kajuhove ter podaljška Bratislavske ceste. V ta namen se rekonstruira Letališko cesto med Bratislavsko cesto in vzhodno obvozno cesto v štiripasovnico, rekonstruira Leskoškovo cesto ter preuredi priključke Letališke ceste na vzhodno obvozno cesto ter Leskoškove in Šmartinske ceste na severno obvozno cesto. Na Letališki cesti se ukine južni cestni priključek med Kajuhovo ulico in Ulico Ambrožiča Novljana. Med križiščem Letališke ceste in Ulice Ambrožiča Novljana ter križiščem Bratislavske in Letališke ceste je predvidena izvedba novega, južnega kraka krožnega križišča, ki predstavlja navezavo na programe, predvidene v OPPN. V podaljšku Bratislavske ceste je po servisnih cestah predviden dovoz do programov, predvidenih v OPPN. Obstoječi desno-desni priključki vzdolž Letališke ceste do obravnavanega območja OPPN se ohranjajo. Podaljšek Bratislavske ceste se izvede v podvozu pod železniško infrastrukturo in sega od Letališke do Zaloške ceste. Obstoječ priključek na Zaloški cesti se rekonstruira. Z izvedbo podaljška Bratislavske ceste se poveže severni (BTC, Nove Jarše, …) in južni del mesta (Fužine, Štepanjsko naselje, …) ter razbremeni Kajuhovo cesto in vzhodno obvozno cesto.

Ob podaljšku Bratislavske ceste pod železniškimi tirnimi napravami in v območju rezervoarjev TE-TOL oziroma ob načrtovani merilno regulacijski postaji prenosnega plinovodnega omrežja (MRP TE-TOL) je načrtovano črpališče za prečrpavanje padavinske odpadne vode z vsemi potrebnimi spremljajočimi infrastrukturnimi ureditvami.