Projekti

OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo

Naročnik

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana

Leto

december, 2017

Vodja

mag. Katarina Konda

Projektna skupina

Uroš Maršič, Marko Fatur

Lokacija

Ljubljana Brdo

Vrsta naloge

OPPN

Velikost

70.262 m2

Leto začetka

2016

Leto izdelave

2017

Leto sprejetja

2017

Leto izvedbe

2018

Območje obravnave se nahaja v zahodnem delu Ljubljane, na območju funkcionalne enote Rožna dolina. Leži med Potjo Rdečega križa na zahodu in Potjo spominov in tovarištva na vzhodu ter med Cesto na Vrhovce na jugu in Cesto na brdo na severu. Na zahodni strani meji na že izgrajeno sosesko Brdo, na vzhodni strani pa na nepozidano območje, namenjeno ureditvi parka ob Poti spominov in tovarištva.

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) meri cca. 70.262 m². Območje OPPN obsega del območja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo.

Urbanistična in arhitekturna zasnova območja sta bili pridobljeni z javnim natečajem za urbanistično in krajinsko zasnovo območja ter za najprimernejše krajinske in arhitekturne rešitve stanovanjske soseske in večstanovanjskih objektov z zunanjo ureditvijo na območju Brdo 2, Ljubljana, ki sta ga razpisala Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

Za območje PE 1 je bila izbrana natečajna rešitev avtorjev Nava arhitekti d.o.o.. Za območji PE2, PE3 in PE4 je bila izbrana natečajna rešitev avtorjev Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o.. Izbrane natečajne rešitve so se združile v sintezni rešitvi, ki je predmet OPPN.

Na območju je predvidena zazidava z večstanovanjskimi bloki, ki se delijo v 3 skupine objektov, vezane na skupne parkirne kleti, dostopne po dovozih neposredno s Poti Rdečega križa.

Na vzhodni strani območja se razteza ježa kot glavni zeleni element, ki povezuje skupine objektov v soseski.

V osrednjem delu območja poteka osrednja dostopna pot, ki omogoča prehod soseske v smeri S - J.

Območje OPPN je razdeljeno v pet prostorskih enot PE1, PE2, PE3, PE4 in C1. V prostorskih enotah PE1, PE2 in PE3 so predvideni večstanovanjski bloki. V prostorski enoti PE4 se nahaja večnamenski objekt T. V njem je predvidena ureditev več dejavnosti (npr. trgovina, knjižnica, lokali…).

Projekt je bil izdelan v zelo kratkem času, saj je od izdelave Osnutka do sprejetega akta OPPN minilo manj kot eno leto.