Projekti

OPPN 236 Litostroj - del (Sintal)

Naročnik

Sintal d.o.o.

Leto

september, 2016

Vodja

Ferdo Jordan

Projektna skupina

Ferdo Jordan, Nina Bizjak Komatar, Marko Kogovšek, Janja Solomun, Jakob Klemenčič, Tomaž Blaž, Ernest Sotlar, Marko Fatur, Špela Ložar, Simona Čeh, Alenka Iglič

Lokacija

Vrsta naloge

OPPN

Velikost

1,11 ha

Območje OPPN leži v Šiški, na skrajnem jugozahodnem delu nekdanjega proizvodnega kompleksa Litostroj, ob križišču Litostrojske ceste in Železniške proge Ljubljana – Jesenice. Namenjeno je centralnim dejavnostim brez stanovanj.

 

Namen OPPN je umestitev dodatnih kapacitet poslovnih prostorov, izboljšanje urbanistične in arhitekturne zasnove ter izboljšanje ureditve mirujočega prometa. V območju se že nahajajo trije objekti podjetja Sintal d.o.o., predvideni pa so naslednji posegi: nadzidava obstoječe stavbe B, gradnja nove poslovne stavbe C na mestu servisnega objekta D in povezava stavb med seboj.

Posegi v območju so zasnovani fazno zaradi:

-      prometne ureditve na obodu območja in nanjo vezanih dostopov do območja,

-      časovno pogojenih potreb investitorja, ki se spreminjajo (najprej potreba po več servisnih prostorih in ohranjanju servisnega objekta, kasneje potreba po širjenju na poslovnem področju - gradnja stolpnice).

 

V fazi 1 se ohrani stavbo A (upravno-poslovna stavba s trgovino in restavracijo višine P+1) in stavbo D (servisna stavba višine P+M). Stavbo B (servisno-poslovna stavba s telovadnico višine P+1) se nadzida za eno etažo. Stavbi A in B se poveže z mostovžem.

V fazi 2 oziroma 3 se zgradi stavbo C (upravno-poslovna stavba višine P+12). Stavba C predstavlja prostorski poudarek v območju, oblikovana je sodobno. Ob celotni zahodni fasadi je načrtovan nadstrešek nad pritličjem.

 

Stavbi A in B sta delno podkleteni, klet z uvozno rampo dostopno z južne strani se nadaljuje še med stavbama A in B. Stavba C ima dve podzemni parkirni etaži, ki segata še na zahodno in južno stran predvidene stavbe, kjer je tudi dodaten izhod iz kleti.

Zasnova odprtih in zelenih površin se prilagaja obstoječi pozidavi in dopolnjuje zazidalno zasnovo. Objekte povezuje dovozna pot, ob kateri so predvidena parkirna mesta. Med stavbama A in C je treba v fazi 2/3 urediti enotno tlakovano površino – trg. Zelene površine so načrtovane ob robovih obravnavanega območja na raščenem terenu. Ohranja se večja zelena površina z obstoječim drevjem ob zahodni strani stavbe A, kjer je urejen gostinski vrt. Na zelenih površinah je predvidena dodatna zasaditev grmovnic in visokih dreves.

Območje je v fazah 1 in 2 dostopno z Litostrojske ceste na zahodu in z lokalnega prometnega omrežja območja Litostroj na jugovzhodu. V fazi 3 se dostop uredi z nove ceste ob železnici, dostop z Litostrojske ceste se ukine, ker je le-ta predvidena za poglobitev.