Projekti

OPN Bled

Naročnik

Občina Bled

Leto

september, 2014

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Klara Sulič Fister, Sergej Hiti, Katarina Konda, Tina Verbič, Marko Fatur, Tomaž Blaž, Klemen Milovanović, Romana Titovšek

Lokacija

Vrsta naloge

OPN

Velikost

72,3 km²

Sodelavci

Darja Matjašec, Urška Zorič, Helena Simončič, Katja Fak, Maja Zupan

Zunanji sodelavci

Matevž Čelik, univ.dipl.inž.arh.

Uradna objava

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014)

Bled z gradom in otokom se v turističnih vodnikih pogosto pojavlja kot simbol in ilustracija Slovenije. Raznovrstnost urbanega, ruralnega in naravnega prostora ter raznolikost arhitekture in javnih površin, v katerih se odraža zgodovinski razvoj območja, je pomembna prednost občine. Med tem ko ima v širši slovenski in svetovni javnosti Bled podobo urejenega in lepega kraja, se je v preteklem obdobju soočal s številnimi problemi.

Analiza je pokazala na problem razvoja dejavnosti v jezerski skledi, slabosti prometnega režima in infrastrukture ter opremljenosti prostora za pešce in kolesarje, nizek nivo urejenosti javnega odprtega prostora, okrnjenost arhitekturne celovitosti objektov, širjenje gradnje v kulturno krajino, spreminjanje kulturne krajine kot posledica opuščanja primarne rabe ipd. Kratki in intenzivni tokovi obiskovalcev ob koncu tedna in v sezoni obremenjujejo mesto Bled in naravno okolje v zaledju ter naravno obalo jezera in rek. Na celotni obali Blejskega jezera je pritisk poselitve v turistične namene zelo velik.

OPN Bled določa cilje in usmeritve prostorskega razvoja ter pogoje za posege na način, da išče ravnovesje med razvojnimi potrebami občine, gospodarstva in lokalnega prebivalstva ter vidiki ohranjanja naravnih in kulturnih kakovosti Bleda.

Pomembni cilji občine so na področju izboljšave prometne infrastrukture (izgradnja severne in južne obvoznice, razbremenitev obale jezera s postopnim ukinjanjem motornega prometa), celovitega urejanja obale jezera in drugih območij v občini (določitev usmeritev za OPPN vzhodne in dela južne obale jezera, Blejskega gradu in pristave, obstoječih stanovanjskih območij), ohranjanja zelenih površin v mestu Bled ter izboljšave kakovosti odprtega javnega prostora v naseljih, zagotovitev možnosti za razvoj dejavnosti in življenje prebivalcev v vseh naseljih občine, celovite arhitekturne obravnave objektov, ohranjanja kakovosti arhitekturne in naselbinske dediščine ter naravnih danosti idr.

Cilji in strateške usmeritve razvoja se odražajo v izvedbenem delu akta z opredelitvijo dopustnih dejavnosti in posegov v posameznih območjih občine glede na zastavljene cilje. Ker pa je velik del občine pod različnimi varstvenimi režimi, je prostorsko načrtovanje v občini Bled zahtevalo intenzivno dogovarjanje in usklajevanje s pristojnimi nosilci urejanja prostora.