Projekti

Okoljsko poročilo za OPN Idrija

Naročnik

Občina Idrija

Leto

januar, 2011

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Petra Vertelj Nared, Bojana Bajželj, Irena Balantič, Katja Fak, Marko Fatur

Lokacija

Občina Idrija

Vrsta naloge

Okoljsko poročilo za OPN

Zunanji sodelavci

Aquarius, d.o.o., Janez Rupreht, Aleš Mlakar s.p.

Okoljsko poročilo (OP) je bilo izdelano sočasno z Občinskim prostorskim načrtom Idrija (OPN Idrija) z namenom optimizirati in preveriti rešitve v OPN. Ker je bil LUZ izdelovalec obeh dokumentov, so bile ugotovitve OP med delom vključene v OPN.

Okoljsko poročilo v skladu z zakonodajo obravnava celoten prostor občine in vsebuje vse zahtevane podatke. Namen okoljskega poročila je ugotoviti vplive z OPN načrtovanega razvoja na okolje oz. njegove posamezne sestavine in človeka. Vplivi OPN na okolje: ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja, varstvo kulturne dediščine, varstvo potencialov za rabo in razvojnih potencialov ter družbenim okolje, se ugotavljajo glede na:

  • pričakovani obseg sprememb okolja zaradi načrtovanega razvoja in
  • spremembe kakovosti okolja zaradi načrtovanega razvoja.

V okviru predpisane metodologije je bila posebna pozornost namenjena celovitosti obravnave okoljskih sestavin v povezavi s prostorskim razvojem. OP v sklepnih ugotovitvah na podlagi razpoznanih območij varstva in omejitev določa usmeritve za načrtovanje.

Predmetno OP je eno izmed prvih, ki so bila izdelana za presojo vplivov OPN na okolje. Prej omenjene usmeritve za načrtovanje niso bile usmerjene zgolj v vrednotenje posameznih pobud v konkretnem postopku izdelave OPN, pač pa so ustrezne za vsakokratno presojo.     

Pri pripravi OP so z LUZ, ki je vodil postopek in metodologijo ter obdelal posamezne okoljske sestavine, sodelovali zunanji eksperti za področja pedologije in razvoja kmetijstva. Področje ohranjanja narave je obdelal podizvajalec. Dokument je nastajal v tesnem sodelovanju z Občino Idrija.