Projekti

Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju

Naročnik

Projekt je sofinanciran iz programa Evropske komisije »Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme«

Leto

maj, 2015

Vodja

Marko Fatur

Projektna skupina

Marko Fatur, Roberto Degan, Marjan Lenarčič, mag. Lidija Kmet, Mojca Šetina, Darko Tanko, IPR, d.o.o., Mag. Cveto Gregorc, OMEGA consult, d.o.o., mag. Matej Dobovšek, Lineal, d.o.o., Ljiljana Herga, DRSC, Anton Švigelj, DRSC

Lokacija

Slovenija

Uradno ime naloge po pogodbi

Risk Management of Transport of Hazardous Substances on the Main Road Network - RMTHS

Vrsta naloge

Evropski projekt

Vloga LUZ

vodilni partner, koordinator

Partnerji

OMEGA consult d.o.o., Lineal d.o.o., DRSC, MNZ

Zunanji sodelavci

dr. Iztok Prezelj, Jože Lacko

                                                          

Co-funded by the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme of the European Union

 

 

Prevoz nevarnih snovi po cesti, železnici, plovnih poteh in zraku zaradi morebitnih nesreč predstavlja veliko tveganje za ljudi, premoženje in okolje. Predvsem prevoz nevarnih snovi po cestah je zaradi lastnosti nevarnih snovi in dinamičnega procesa poteka prevoza, ki je podvržen spreminjajočim se razmeram ter nepredvidenim dogodkom, v največji meri podvržen različnim vrstam tveganj.

Z uporabo modernih tehnoloških pristopov in z rešitvami informacijskih sistemov lahko z nadzorom, vodenjem in usmerjanjem prometa bistveno zmanjšamo tveganja pri prevozih na cestnem omrežju in tako zmanjšujemo tveganja na cestnem omrežju kot enem od ključnih elementov državne kritične infrastrukture.

Projekt Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju (ang. Risk Management of Transport of Hazardous Substances on the Main Road Network) tako z geografskim informacijskim sistemom (GIS), metodološkimi in tehnološkimi rešitvami za spremljanje in upravljanje prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju v realnem času obravnava rešitve za zmanjševanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po cestnem omrežju. V sklopu projekta so bila pripravljena metodološka izhodišča, model za vodenje vozil in določitev varnih poti za prevoz nevarnih snovi po cestnem omrežju ter izdelan sistem za spremljanje in vodenje prevoza nevarnih snovi. Model je uporaben tudi za potrebe širokega kroga ostalih cestnih uporabnikov in udeležencev v prometu ter ga je možno nadgraditi za potrebe ostalih udeležencev v prometu.

Projekt se je izvedel v okviru projektne skupine, ki so jo sestavljali Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. (koordinator), Lineal d.o.o., OMEGA consult, d.o.o. in Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za ceste ter je bil sofinanciran s strani Evropske komisije, Generalni direktorat za notranje zadeve (HOME).