Projekti

Obnova prometne in komunalne infrastrukture v območju Litijske ceste

Naročnik

VO-KA, MOL

Leto

december, 2014

Vodja

Tomaž Blaž

Projektna skupina

Klemen Milovanovič, Miha Miklavčič, Sergej Hiti, Simona Čeh, Andraž Tomc

Lokacija

Vrsta naloge

IDZ, PZI

Investicijska vrednost

€6.300.000

Vloga LUZ

vodilna mapa, načrt prometnih površin, načrt krajinske arhitekture, geodetski načrt prepustov na Litijski cesti

Partnerji

Hidroinženiring d.o.o., Eurotehnik d.o.o., Biro za komunalo d.o.o.

Zunanji sodelavci

Stabi d.o.o., Izvo-r d.o.o., Javna razsvetljava d.o.o.

V okviru obnove komunalne infrastrukture v širšem območju Litijske ceste se del sredstev nameni tudi za rekonstrukcijo prometne infrastrukture. Ureditev prometnih površin se predvidi na Litijski cesti, Gramozni poti, Poti v Šolo, Cesti v kostanj, Trpinčevi ulici in Fužinski cesti, vključno s križiščem Chengdujske ceste.

V okviru projekta se predvidi prenova in izgradnja novih komunalnih vodov ter rekonstrukcija obstoječih cest in križišč za hitrejše in bolj varno odvijanje prometa.

V okviru projekta so tako predvidene prestavitve, obnove, gradnja in zaščite vseh vrst komunalnih vodov: kanalizacija, vodovod, elektrovodi, TK vodi, plinovod, javna razsvetljava, semaforizacija, meteorna kanalizacija. Predvidena je tudi zasaditev krajših linij drevoreda vzdolž Litijske ceste.

V okviru rekonstrukcije prometnih površin pa se predvidi širitev Fužinske ceste za varno odvijanje dvosmernega prometa, ureditev površin za pešce na vseh cestah, ureditev kolesarskih površin v obliki kolesarskih pasov na celotni dolžini Litijske ceste ter ureditev primernih avtobusnih postajališč in semaforizacija pomembnejših križišč.

Primerno se preuredi in opremi tudi križanje PST in Litijske ceste, ki je v obstoječi ureditvi nevarno in nepregledno.