Projekti

Natečaj Partnerstvo Šmartinska

Naročnik

Mestna občina Ljubljana s partnerji Blagovno trgovinski center BTC, d.d., Droga Kolinska, d.d., Gradis IPGI, d.d., Kolosej kinematografi, d.o.o., MNP nepremičninski projekti, d.o.o., SPAR Slovenija, d.o.o., Velana, d.d., Žito v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije

Leto

januar, 2008

Lokacija

Ljubljana, Šmartinska

Vrsta naloge

mednarodni, javni, odprti, anonimni, enostopenjski, idejni, urbanistični natečaj

Avtorji

Jakob Klemenčič, Jure Zavrtanik, Mery Lončar

Sodelavci

Petra Pušnik, Janja Solomun, Katarina Konda, Bernarda Bevc, Ferdo Jordan, Bojana Bajželj, Tomaž Blaž, Uršula Longar, Marko Fatur

V skladu z natečajno nalogo rešitev podaja celovito urbanistično idejno zasnovo za preobrazbo degradiranega mestnega predela. Predlog predvideva, da bodo pestra programska ponudba, nove raznovrstne rabe in novo oblikovan javni prostor oživili območje nekdanjih proizvodnih con in tako ustvarili »mesto v mestu«.

Rešitev predvideva povezavo ločenih delov območja z novimi mestnimi potezami in umeščanjem javnih programov v kompaktno sliko mesta. Z umeščanjem stanovanjskega programa se v celotno območje vrača utrip vsakdanjega življenja mesta. Za natečajno rešitev so značilni naslednji bistveni elementi urbanističnega koncepta:

 • prostorske dominante – kot označitev programskih jeder in vstopnih točk mesta v mestu,
 • avenija – oblikovanje Šmartinske ceste in njene vzporednice v osrednje povezovalke območja,
 • programska pestrost – preplet združljivih dejavnosti,
 • prehodnost območja – zelena poteza sever-jug; navezava Sava – Ljubljanica, krepitev vzporedne ceste s Šmartinsko v smeri vzhod-zahod,
 • oblikovanje odprtih javnih prostorov – ob stiku različnih programov, ob večjih prostorskih dominantah, v novih soseskah.

Zasnova območja sledi strateškim izhodiščem in gradi na oblikovanju kakovostne morfološke zgradbe mesta ter krepitvi krakastega modela mesta. V območje mestne avenije – Šmartinske ceste – zato umešča pretežno centralne dejavnosti in objekte višjih vertikalnih gabaritov z dodatnimi višinskimi poudarki.

Programska hrbtenica novega območja je osrednja povezovalna pot, vzporedna s Šmartinsko cesto, namenjena predvsem pešcem in kolesarjem in navezana na odprti javni in pol-javni prostor, nova programska vozlišča ter povezovalno strukturo sistema ulic, ki vključuje :

 • zmogljivo navezavo območja na državno cestno omrežje,
 • povezanost z mestnim središčem in potniškim centrom, iz katerega razvojna os Šmartinske neposredno izhaja,
 • vzpostavitev zmogljivega javnega transporta (tramvaj, avtobusi na ločenih voziščih), skupaj s prestopnimi točkami P+R,
 • izvedba sklenjenega omrežja kolesarskih in pešpoti.

Rešitev zagotavlja kakovost bivalnega okolja:

 • z oblikovanjem trgov ob večjih prostorskih dominantah in programskih polih,
 • z vključevanjem odprtega prostora v preplet različnih programov,
 • s sklenjenimi zelenimi površinami, ki imajo aktivno vlogo v oblikovanju nove mestne četrti,
 • s pestro ponudbo aktivnosti (športna igrišča, tematski parki), ki se nizajo vzdolž programskih osi.