Projekti

Natečaj Gruda Vič

Naročnik

GRUDA – Jurmes d.d.

Leto

september, 2010

Lokacija

Ljubljana, Vič

Vrsta naloge

anonimni arhitekturni natečaj z vabljenimi udeleženci, za izbiro najprimernejše rešitve, kot podlago za izdelavo OPPN in izdelavo projektne dokumentacije; 1. enakovredna nagrada

Avtorji

Jure Zavrtanik, Jakob Klemenčič, Mery Lončar

Temeljno izhodišče oblikovanja območja natečaja je bila težnja po vzpostavitvi novega pola - nove točke, točke srečanja, ki relativno anonimen, brezobličen mestni iztek ponovno vpne tako v ožji kot tudi širši mestni kontekst.

Nivelacija terena, ki nastane zaradi nove povezave med Tržaško cesto in območjem Brda v zaledju, ter istočasno navezovanje na traso POT-i se sama po sebi ponujata kot oblikovalsko izhodišče, na katerem sloni definiranje parterja kot temeljne osnove objekta. Parter predstavlja logičen podaljšek javnega prostora, ki postopoma preide preko pol-javnega v zasebne dele objektov.

Vse to se v fizičnem smislu kaže kot razširitev zelenja nad nivo Tržaške ceste in oblikovanje točke umiritve - točke srečanja. Nanj sta položeni stavbni masi horizontalnega in vertikalnega karakterja tako, da je z višinskim poudarkom definiran vstop v mesto oziroma nova dimenzija Tržaške ceste, na drugi strani pa nižji, horizontalen volumen vzpostavi dialog z linearno geometrijo železniške proge in se višinsko prilagodi vaški dimenziji starega viškega jedra.

Tako oblikovana homogena celota tvori nov mestni pol in oblikuje eno izmed vstopno / izstopnih točk ter v duhu revitalizacije notranjih mestnih rezerv postavi novo merilo Tržaške ceste kot ene izmed glavnih vpadnic v mesto.

Nadaljevanje ideje preseganja forme same po sebi sledi konceptu formuliranja takšnega nevtralnega prostorskega okvira, ki nudi možnost umestitve raznolikih programskih scenarijev, odvisnih od usklajevanj želja investitorja na eni in razvojnih potreb mesta na drugi strani.

Parterna in prva kletna etaža nudita možnost umestitve različnih programov, čemur se prilagaja funkcionalna zasnova tlorisa. Servisni ter drugi tehnični prostori, ki so nujno potrebni za delovanje objekta, so umeščeni čimbolj proti severovzhodni strani tako, da se celotna jugovzhodna in jugozahodna stran namenita uporabnim površinam objekta. Vhodi v objekt so orientirani glede na glavne tokove pešca in kolesarja tako, da se obe omenjeni etaži v celoti odpirata na Tržaško cesto in na novo povezovalno cesto na Brdo.