Projekti

Komasacija Mengeš

Naročnik

LIN NEPREMIČNINE D.O.O.

Leto

avgust, 2014

Vodja

Matej Hašaj

Projektna skupina

Simona Čeh, Kristijan Štucin, Peter Golob

Lokacija

Mengeš

Vrsta naloge

OPPN

Velikost

19.049 m2

Komasacija na stavbnih zemljiščih je inovativen in celosten pristop k reševanju problematike razdrobljene parcelne in lastniške strukture. V povojnem času so instrumente za pridobivanje zemljišč za urbano rast predstavljali zlasti kupovanje zemljišč na trgu ter tudi razlastitev in nacionalizacija, danes pa sta poleg kupovanja zemljišč najbolj običajna uveljavljanje predkupne pravice na nezazidanih stavbnih zemljiščih ter partnerstvo med javnim in zasebnim. Komasacija se tukaj ponuja kot sodoben pristop, ki temelji na kooperativnem sodelovanju med lokalno skupnostjo, lastniki zemljišč in bodočimi investitorji. Temelji na volji lastnikov brez prisile, za izvedbo pa je potrebna investicija, ki se pokrije šele v končni fazi projekta.

Komasacija Mengeš se je srečela z določenimi težavami tehnične narave, konkretno v povezavi z Zemljiško knjigo. Temelj za uspeh komasacije Mengeš je zagotavljalo sodelovanje lastnikov, investitorjeva komunikacija z njimi in sodelovanje lokalne samouprave. Komasacija Mengeš je bila interdisciplinaren projekt, kjer se je geodezija pojavljala v tehnično oprativni realizaciji, medtem ko je vodenje in izpeljava projekta vključevala še druga pomembna področja: upravno-pravne postopke, urejanje in planiranje prostora, ekonomijo, vrednotenje nepremičnin, upravljanje, komuniciranje in delo z ljudmi.

 

Predmet projekta so bili:

 • svetovanje,
 • geodetski načrt obstoječega stanja,
 • izvedba geodetske storitve ureditve meje komasacijskega oboda,
 • inženiring (določitev novega stanja v sodelovanju in soglasju z vsemi lastniki, idejna rešitev gospodarske javne infrastrukture, predlog nove razdelitve zemljišč, program opremljanja zemljišč),
 • zakoličba novega stanja in seznanitev lastnikov z novim stanjem,
 • komuniciranje in obveščanje komasacijskih udeležencev,
 • finančna struktura projekta,
 • priprava pogodbe o komasaciji,
 • ureditev pravnih zadev in pogodbenih razmerij za potrebe vpisa v zemljiško knjigo in
 • posredovanje v prometu z nepremičninami.

 

Cilji projekta so bili:

 • preoblikovati parcelne in lastniške strukture v skladu z namenom gradnje, v sodelovanju z lastniki zemljišč,
 • realizacija načrtovane prostorske ureditve (Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja ME 30-S pri Cegvenci vzhod Mengeš) in
 • ureditev parcelne in lastninske strukture znotraj območja poselitve.

 

Med lipami v Mengšu