Projekti

Glavna cesta Želodnik – Mengeš – Vodice

Naročnik

DARS d.d.

Leto

avgust, 2012

Vodja

Tomaž Blaž

Projektna skupina

Uršula Longar, Klemen Milovanovič, Ernest Sotlar, Andreja Borštnar, Miha Miklavčič, Ines Rot, Simona Čeh, Romana Titovšek, Sergej Hiti, Urška Zorič, Darja Matjašec

Lokacija

Krtina, Želodnik, Mengeš, Vodice

Vrsta naloge

DLN, IDP, PGD, PZI, PZR

Velikost

8 km

Vloga LUZ

vodenje izdelave prostorske in projektne dokumentacije, izdelava vodilne mape in posameznih načrtov

Partnerji

PNG d.o.o., PNZ d.o.o.

Zunanji sodelavci

Elektro Ljubljana d.d., Elektroenergetika d.o.o., JRS, d.d., Novera d.o.o., Lespro d.o.o., Hidroinženiring d.o.o., PAP informatika inženiring d.o.o., GI-ZRMK d.o.o., Zavod za gradbeništvo Slovenije, IPSUM, okoljske investicije, d.o.o.

Gradnja GC Želodnik – Vodice je predvidena v Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ReNPIA) (Ur.l. RS 50/2004). V fazi izdelave prostorske dokumentacije bil odsek Želodnik – Vodice razdeljen na tri odseke in sicer: prvi odsek Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš, drugi odsek Mengeš – Žeje in tretji odsek Žeje – Vodice. Prvi odsek – odsek  Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš se je v fazi izdelave PGD in PZI projektne dokumentacije razdelil še na tri pododseke: prva faza zajema obvoznico Mengeš od km 0,000 – km 2,100 in odsek glavne ceste od km 5,850 do km 8,520, druga faza je odsek Želodnik – poslovna cona Želodnik, to je odsek glavne ceste od km 0,224 do km 1,300, ter tretja faza je odsek poslovna cona Želodnik – Lek, to je odsek glavne ceste od km 1,300 do km 5,850.

Glavna cesta Želodnik–Mengeš je glede na funkcionalno klasifikacijo državnih cest načrtovana kot glavna cesta drugega reda (G-II). Kategorizirana je kot navezovalna cesta, skupna dolžina trase glavne ceste pa je 8,293 km. Glavna cesta je določena kot dvopasovna cesta z nivojskimi križišči.

Učinki nove ceste so bili preverjeni na podlagi prometnih študij in ekonomskih primerjav in se odražajo predvsem v izboljšanju kvalitete in časa potovanj, prometne varnosti, razbremenitvi ostale cestne mreže in s tem izboljšanju tako bivalnih pogojev kot pogojev za razvoj gospodarstva v okoliških območjih.

Namen gradnje nove cestne povezave Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš je ureditev prometnih razmer za potrebe lokalnega prometa kot severne obvoznice Domžal in Mengša. Glede medregijskega prometa bo po dokončani izgradnji nova cesta omogočala tudi povezavo gorenjskega in štajerskega kraka AC med AC priključkoma Krtina in Vodice.

V letu 2011 je bil zgrajen odsek obvoznica Mengeš.

V sklopu projekta  GC Želodnik – Vodice je podjetje LUZ d.d. izdelalo:

  • Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice na odseku Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš, Uradni list RS 48/2004
  • Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice na odseku Mengeš - Žeje, Uradni list RS 94/2006
  • Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice na odseku Žeje – Vodice, Uradni list RS 53/2007
  • vodenje izdelave PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije za vse tri pododseke odseka Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš z izdelavo Vodilnih map za posamezne pododseke in katastrskim elaboratom
  • Načrte krajinske arhitekture (PGD, PZI, PZR) za vse tri pododseke odseka Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš
  • Načrt glavne ceste (IDP, PGD, PZI, PZR) in vzporednih deviacij za pododsek od km 3,840 v naselju Škrjančevo do km 5,860 pri tovarni Lek v Mengšu. Dolžina pododseka 2,020 km,
  • Načrt prestavitev in rušitev obstoječih objektov za vse tri pododseke odseka Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš
  • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki za vse tri pododseke odseka Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš.