Projekti

DPN Feniks

Naročnik

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor; Ministrstvo za gospodarstvo; Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

Leto

marec, 2012

Vodja

Aleš Mlakar (Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p.)

Projektna skupina

Janja Solomun, Jakob Klemenčič, Mery Lončar, Jure Zavrtanik, Nika Cigoj (Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p.), Irena Krapež, Tomaž Blaž, Matjaž Grabljevec, Marko Fatur, Boris Klavžar

Lokacija

Cerklje ob Krki

Vrsta naloge

DPN

Velikost

104 ha

Vloga LUZ

izdelava DPN

Partnerji

Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p., CRP Inženiring - trgovina d.o.o., Brežice, Valvasorjev raziskovalni center Krško, Ekonomski inštitut Pravne Fakultete, SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Savaprojekt d.d. Krško, FDV

Zunanji sodelavci

Sl consult, d.o.o. (Investicijska dokumentacija), AQUARIUS d.o.o. Ljubljana (Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje), Pristop d.o.o. (promocija projekta), FGG (inženiring)

Gospodarsko središče Feniks zavzema 104 ha površin na območju občin Krško in Brežice, primernih za izvajanje aktivnosti, povezanih s transportom, logistiko, proizvodnjo in distribucijo blaga.

Območje gospodarskega središča se programsko deli na več enot, ki se vsebinsko in infrastrukturno navezujejo in med seboj dopolnjujejo.

Območja logističnega središča predstavljajo jedro območja gospodarskega središča Feniks. V območjih je predvidena izgradnja objektov za logistične in proizvodne dejavnosti.

Območja poslovne cone Skopice predstavljajo povezovalno os med proizvodnimi in logističnimi dejavnostmi. Predvidena je izgradnja objektov za poslovne in raznolike storitvene dejavnosti.

Območja tehnološko razvojnega parka z navezavo na gornja območja omogočajo preplet proizvodnih in logističnih dejavnosti ter neposredno navezavo na tehnološke in poslovne dejavnosti. Namenjena so razvijanju naprednih tehnologij in lahko zajemajo različna področja raziskav in razvoja, informacijske podpore, podpore zaposlovanju in dostopu do strokovnega znanja marketinga.

Območje letaliških dejavnosti zajema površine med letališkimi ploščadmi in osrednjim delom gospodarskega središča. V območju so zajeti objekti in dejavnosti, ki se neposredno vežejo na delovanje potniškega in tovornega letališkega terminala.

Območje letališke ploščadi zajema manipulacijske površine za razmeščanje letal civilnega in tovornega letalstva.

Območje gospodarskega središča povezuje fleksibilno zasnovana notranja prometna mreža, ki se navezuje na predvideni avtocestni priključek Skopice. Z ureditvami zelenih površin se vzpostavlja sodobno delovno okolje. V največji možni meri se ohranja ravninski gozd, ob katerega so umeščene poslovne dejavnosti, znotraj njega pa omogočena ureditev peš in kolesarske poti. Ločilna vegetacijska pasova sta predvidena vzdolž avtoceste Ljubljana - Obrežje in vzdolž roba območja v smeri proti Skopicam. Območje ohranjanja narave na zahodnem delu gospodarskega središča zajema obstoječi naravni habitat, ki se je razvil znotraj opuščene gramoznice.