Projekti

Celovito upravljanje s padavinsko vodo

Leto

januar, 2016

Lokacija

Območje Slovenije

Vrsta naloge

Svetovanje, vzpostavitev evidenc, strategije upravljanja, analiza stroškov in koristi, pridobivanje sredstev EU

Konvencionalni, centralizirani, sistemi upravljanja s padavinsko vodo hitro zberejo površinski odtok in vodo odvedejo ven iz mesta. Čeprav smo te sisteme v vsem času njihove uporabe razvili v visoko učinkovite, ob njih še vedno ostaja več nerešenih vprašanj in skrbi:

  • Konvencionalni sistemi so koristni, ker hitro odvedejo vodo z utrjenih površin. Ampak s tem zmanjšujejo ponikanje in napajanje podzemne vode, kar lahko omeji dosegljivost pitne vode.
  • Konvencionalni sistemi negativno vplivajo na krajevno podnebje, ker zmanjšujejo ponikanje in izhlapevanje. V primerjavi z okolico, postane mestno podnebje toplejše in bolj suho (pojav t.i. toplotnega otoka).
  • Konvencionalni sistemi povečujejo nevarnost poplav. Kanalski sistemi lahko ob nalivih poslabšajo poplavne razmere in povečujejo visoke vode v odvodniku. Zaradi neposrednega odvoda padavinske odpadne vode se veča onesnaženost površinskih vodnih teles.
  • Konvencionalni sistemi so neprilagodljivi na spreminjajoče se količine in razporeditev odtoka padavinskih vod zaradi razvoja mesta ali podnebnih sprememb. Prilagajanje na nove razmere bo zahtevalo višje stroške in investicije.

Večinoma so sedanji konvencionalni sistemi upravljanja s padavinsko vodo neprilagodljivi na spreminjajoče se podnebne razmere in širjenje ali krčenje mesta. Poleg tega je za občo odgovornost do vode potrebna večja zavest vrednosti vode kot naravnega vira. Ob konvencionalnih podzemnih vodnih sistemih prebivalci mest težko razumejo in cenijo upravljanje s padavinsko vodo. Vidni vodni sistemi lahko močno spremenijo odnos in spodbujajo pametno uporabo vodnih virov. S to zavestjo je potrebno preoblikovati upravljanje s padavinsko vodo in spremeniti vzorec urbane odvodnje. Ideja celovitega upravljanja s padavinsko vodo ima veliko moč, da naslovi ta vprašanja. O njih moramo razmišljati, ko gradimo nova ali obnavljamo stara mestna območja.

S celovitim upravljanjem s padavinsko vodo lahko ustvarjamo prostore, ki istočasno dobro služijo tako potrebam urbane odvodnje kot potrebam urbanističnega načrtovanja. Z vidika odvodnjavanja padavinske vode z urbanih površin želimo imeti sistem, ki je zanesljiv, enostaven za vzpostavitev in vzdrževanje ter stroškovno učinkovit. Hkrati želimo z vidika urbanističnega načrtovanja, da sistem dodaja k udobju mesta; da je usklajen s potrebami prebivalcev, privlačen, pomenljiv in javno dobro sprejet.

REŠITEV - OMOGOČITE KROŽENJE VODE V MESTU IN ZNIŽAJTE STROŠKE INFRASTRUKTURE

V naravnih razmerah voda kroži v obliki padavin, ponikanja, površinskega odtekanja in izhlapevanja. V mestu je to kroženje delno onemogočeno. Zaradi utrjenih površin mestna padavinska voda ne more ponikati in se prečistiti ter zaradi hitre odvodnje v kanalski sistem ne more izhlapevati. Vse to negativno vpliva na napajanje zalog podzemne vode, na dobro kemijsko in ekološke stanje vodnih teles in na mestno podnebje.

Vključevanje celovitega upravljanja s padavinsko vodo v prostorsko načrtovanje pomeni interdisciplinarno sodelovanje upravljavcev padavinske vode, urbanističnih načrtovalcev in krajinskih arhitektov. Tak pristop vključuje vse sestavne dele vodnega kroga v mestu in združuje funkcionalnost upravljanja s padavinsko vodo z načeli urbanističnega načrtovanja. Cilj vključevanja celovitega upravljanja s padavinsko vodo v prostorsko načrtovanje je združevati potrebe upravljanja z vodo in prostorskega načrtovanja ter na ta način kroženje vode v mestu približati naravnemu kroženju.

Če želimo omogočiti naravno kroženje vode v mestu, moramo zmanjšati odtok padavinske vode z obdelavo deževnice čim bližje viru. »Obdelava« v tem primeru ne pomeni deževnico zbrati in jo odvesti v javni kanalizacijski sistem, ampak z uporabo tehnik za zbiranje ter povečanje ponikanja in izhlapevanja zmanjšati odtok padavinske vode. V obdobju zadnjih let je bilo razvitih več tehnik in več držav v Evropi in Ameriki je uvedlo pristop celovitega upravljanja s padavinsko vodo.

Pristop se je izkazal kot uporaben in uspešen, saj polega tega, da dobro ustreza svojemu namenu in hkrati varuje okolje, je lahko tudi stroškovno učinkovit. Zelena infrastruktura namreč pogosto zagotovi več koristi za nižjo ceno kot enonamenska siva infrastruktura. Vedno več raziskav in izkušenj kaže potencial zelene infrastrukture za istočasno doseganje koristi na več ravneh.

PRILOŽNOSTI - ZGRABITE JIH VEČ NA EN MAH!

Dodana vrednost celovitega upravljanja s padavinsko vodo izhaja iz večnamenske uporabe prostora. Večnamenskost se nanaša na povezovanje in medsebojno delovanje pri dejavnostih na istem območju. Mestni rob poplavne ravnice na primer zagotavlja skladišče za poplavno vodo, deluje kot naravni rezervat, zagotavlja rekreacijski zeleni prostor, služi kot prostor živalim. Urbane zelene površine se ohladijo preko senčenja in izhlapevanja vode, čistijo zrak, zmanjšajo odtok vode, zadržujejo in čistijo padavinsko vodo, zagotavljajo prostor za naravo in povečujejo kakovost življenja ter vrednost gradnje.

SKUPAJ POIŠČEMO ODGOVORE NA VAŠA UGIBANJA

LUZ, d.d., vam lahko z interdisciplinarno skupino izkušenih strokovnjakov pomaga pri:

  • sprejemanju odločitev o oblikovanju novih cen in rešitev (svetovanje),
  • vzpostavitvi evidenc, ki so potrebne za oblikovanje cen odvajanja padavinske odpadne vode s streh in javnih površin (evidence) - z navezavo na obračunski program komunalnih storitev,
  • izdelavi celovite strategije upravljanja s padavinsko vodo v občini (strategija upravljanja),
  • primerjavi stroškov izvedbe in pričakovanih koristi projekta (analiza stroškov in koristi),
  • pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev iz skladov Evropske skupnosti (pridobivanje sredstev EU).

Naše svetovanje pri oblikovanju cen in novih rešitev vam zagotavlja širši in primerjalni vpogled v možne rešitve, preprečuje napake in omogoča pravočasno vključevanje novih rešitev v sistem upravljanja s padavinsko vodo. Odvisno od dogovora in vaših potreb za vas sestavimo svetovalno skupino in natančno opredelimo način sodelovanja.

Za potrebe oblikovanja in obračunavanja cen odvajanja padavinske odpadne vode s streh vam na podlagi javno dostopnih prostorskih podatkov vzpostavimo evidenco: površin streh in števila stanovanjskih enot v posameznem objektu, evidenco javnih površin in evidenco zatečenega načina odvajanja vode.

Na podlagi naših izkušenj vam lahko pomagamo izdelati celovito strategijo odvajanja padavinske vode s streh in javnih površin, ki vključuje različne, inovativne ukrepe in rešitve za zadrževanje vode ob nalivih in odvajanje vode mimo sistema javnih kanalov ter zagotavlja kumulativne učinke ukrepanja, predvideva zgodnje vključevanje zainteresiranih deležnikov v oblikovanje ukrepov in promocijo novih rešitev.

Za lažjo in boljšo odločitev o nameravani investiciji vam izdelamo analizo stroškov izvedbe in pričakovanih koristi, katere cilj je opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive projekta. Analiza lahko vsebuje tudi primerjavo stroškov kanalskega sistema s sistemom za celovito upravljanje s padavinsko vodo.

Pri vašem iskanju finančnih virov za izvedbo projekta smo vam na razpolago za pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev iz skladov Evropske skupnosti. Za področje upravljanja s padavinsko vodo so namenjena sredstva skladov Life +, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Priponke

PDF icon Predstavitev celovitega upravljanja s padavinsko vodo