Projects

Program opremljanja stavbnih zemljišč - Občina Preddvor

Client

Občina Preddvor

Year

September, 2014

Project leader

Špela Ložar

Project group

Marko Fatur, Tjaša Remic, Primož Smerkolj, Lidija Kmet

Project location

Občina Preddvor

Assignment type

Program opremljanja

Area

87 km2

Občina Preddvor je sprejela nov občinski prostorski načrt in v zadnjih letih tudi intenzivno opremljala stavbna zemljišča, zaradi česar je bila potrebna novelacija obstoječih predpisov o komunalnem prispevku in programov opremljanja.

V sklopu izdelave te naloge so bili zbrani in na kartah grafično prikazani podatki o vsej komunalni opremi na območju občine (ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, objekti za ravnanje z odpadki in druge javne površine). Ocenjeni so bili stroški gradnje komunalne opreme. Na podlagi analize novega prostorskega akta in podatkov iz registra nepremičnin je bila ocenjena površina zazidljivih zemljišč in neto tlorisne površine objektov v občini. Določena so bila obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme in narejen preračun stroškov komunalne opreme na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine ter določene druge podlage za odmero komunalnega prispevka.

Poleg izdelave programa opremljanja je bil v sodelovanju z občino pripravljen tudi odlok, obrazložitev odloka in predstavitveno gradivo za sejo občinskega sveta.

 

Program opremljanja stavbnih zemljišč - Mestna občina Kranj

Program opremljanja stavbnih zemljišč - Občina Sevnica