Aktualno

18. februarja 2019 je Mestni svet MOL na 2. seji sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje, ki ga je izdelal LUZ, d.d. in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/19, dne 15. 3. 2019.

18. februarja 2019 je Mestni svet MOL na 2. seji sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-250, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/19, dne 1. 3. 2019. Elaborat lokacijske preveritve je izdelal LUZ, d.d., študije in strokovne podlage pa so izdelali ELEA iC d.o.o., PNZ svetovanje projektiranje d. o. o. in E-NET OKOLJE d.o.o..

Oktobra 2018 je bila na Svetu Ljubljanske urbane regije potrjena Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (LUR), ki predstavlja eno prvih tovrstnih strategij za trajnostno mobilnost na regionalni ravni v Sloveniji. V pripravo je bilo vključenih vseh 26 občin LUR ter različne institucije, strokovne službe in javnost. Pri pripravi so poleg RRA LUR, ZRC SAZU, IPOP in PIL sodelovali tudi strokovnjaki podjetja LUZ, d.d., Klemen Milovanovič, Urška Kranjc, Petra Vertelj Nared.

15. oktobra 2018 je Mestni svet MOL na 37. seji sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja – del, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del in Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog, ki jih je izdelal LUZ, d.d. in so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 71/18, dne 9. 11. 2018.